Odbor správy majetku města

Odbor se zabývá evidencí majetku Statutárního města Hradec Králové a zastupuje vlastníka při uzavírání právních závazků týkajících se nájmů a prodejů bytů a nebytových prostor. Dále pak zastupuje Město jako vlastníka při uzavírání smluv na prodej, nájem, koupi či jiného právního vztahu týkajícího se evidovaného majetku. Odbor má také na starosti komunikaci s organizacemi: Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o., příspěvková organizace Technické služby Hradec Králové, Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. a Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Vedoucí odboru:

Ing. Milan Brokeš
Telefon: +420 495 707 560Image
e-mail: Milan.Brokes@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Pravé křídlo budovy, 2. nadzemní podlaží (označení "1. patro"), č. dveří 204 až 216

a pravé křídlo budovy, 3. nadzemní podlaží (označení "2. patro"), č. dveří 259 až 260

Úřední hodiny

pondělí, středa  8:00 - 17:00 hod.
V úterý, čtvrtek a pátek je možné sjednat schůzku pouze po telef. dohodě s konkrétním pracovníkem.

Vnitřní členění

Rozsah činnosti

V níže uvedených případech zastupuje jako vlastníka Statutární město Hradec Králové, IČ 00268810, DIČ CZ00268810 (dále jen "město"), případně zastupuje obec

 • na základě rozhodnutí orgánů města, popř. v rozsahu oprávnění daných vnitřními předpisy zabezpečuje nakládání s majetkem města dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení);
 • vede evidenci nemovitého majetku města, vč. odpisů dle platných předpisů a výstupů pro statistické výkazy;
 • vyřizuje restituční požadavky oprávněných osob ve spolupráci s Pozemkovým úřadem MZČR;
 • prokazuje vlastnictví k nemovitostem;
 • zřizuje věcná břemena a jiná práva k nemovitostem;
 • podává návrhy na demolice a odstranění staveb v majetku města;
 • vymezuje nemovitý majetek, který je pronajímán nebo předáván do správy organizacím, jejichž je město zřizovatelem;
 • navrhuje interní normy pro nakládání s nemovitým majetkem (postupy, ceny apod.);
 • uzavírá dohody o uznání a splátkách dluhu vzniklého z titulu neuhrazeného nájemného za užívání bytu, nebytového prostoru, pozemku nebo jiné nemovitosti ve vlastnictví města, pokud lhůta splatnosti dluhu nepřesáhne 18 měsíců;
 • spolupracuje při komplexních a dočasných pozemkových úpravách;
 • zpracovává přiznání k dani z převodů nemovitostí a k dani z nemovitostí;
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města;
 • zastupuje město v řízeních podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zejména dává souhlas vlastníka místní komunikace ke zvláštnímu užívání komunikace, k připojení komunikací a k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci ve vztahu k místním komunikacím ve vlastnictví města Hradec Králové; dále při projednávání jiného než běžného užívání pozemní komunikace ve vlastnictví města - kulturní, sportovní, propagační a podobné akce, reklamních poutačů "A", umísťování lešení, zařízení staveniště, kontejneru na stavební suť, vyhrazení trvalého parkovacího místa (vč. ZTP);
 • vyjadřuje se k záměru umístění dočasného i trvalého dopravního značení, dále se vyjadřuje k dočasným uzavírkám komunikací a ke stanovení objízdných tras;
 • uzavírá smlouvy o podmínkách udělení souhlasu k provádění výkopových prací, kontroluje provádění těchto prací a přebírá pozemky zpět po jejich dokončení;
 • rozhoduje o povolení užívání veřejného prostranství (mimo komunikace), včetně uzavírání příslušných smluv a připravuje podklady pro vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství mimo místní komunikace dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 ve znění pozdějších předpisů;
 • předkládá voleným orgánům města návrh na zřízení, změnu nebo zrušení organizace včetně návrhů znění či úpravy zřizovací listiny organizace;
 • předkládá radě města návrh na jmenování a odvolání ředitele organizace v působnosti odboru;
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu veřejných prostředků a jeho změn u organizací v působnosti odboru a pro  zajištění  komunálních služeb jinými subjekty než založenými nebo zřízenými městem;
 • zajišťuje projednání těchto rozpočtů ve volených orgánech města;
 • zajišťuje průběžnou kontrolu průběhu investičních akcí v působnosti odboru;
 • předkládá návrhy na stanovení platů, mimořádných odměn ředitelů organizací;
 • řídí a věcně uplatňuje prosazování zájmů města v organizacích v působnosti odboru;
 • věcně řídí organizace v působnosti odboru a prosazuje zájmy města ve společnostech  v působnosti odboru;
 • zpracovává podněty veřejnosti, komisí místních samospráv a ostatních subjektů související s majetkem města, se zájmy města v řízeních, jejichž je město účastníkem a s činností organizací  v působnosti odboru;
 • je účastníkem procesu zadávání vybraných veřejných zakázek u organizací v působnosti odboru;
 • zabezpečuje agendu nájmu majetku města včetně bytového a nebytového fondu a v souladu s rozhodnutím volených orgánů a závaznými předpisy realizuje smluvní nájemní vztahy vč. vazby na daňové zákony (daň z příjmů, DPH);
 • jménem města se vyjadřuje k výměnám bytů, vydává vyjádření k přihlášení k trvalému pobytu;
 • ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečuje uzavírání a změny nájemních smluv na byty v domech zvláštního určení HARMONIE I. a II., v domech s pečovatelskou službou a na bezbariérové byty;
 • ve spolupráci s odborem školství vede evidenci trvale i dočasně služebních bytů, uzavírá a mění nájemní smlouvy na tyto byty;
 • realizuje výběrová řízení na pronájem bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města;
 • vede správu bytových domů ve spoluvlastnictví města a Hradeckého bytového družstva Hvězda, včetně uzavírání nájemních vztahů;
 • vede agendu ubytovacích zařízení, včetně uzavírání ubytovacích smluv a smluv o kauci a zabezpečuje vyklizení ubytovacích jednotek;
 • vede agendu startovacího bydlení, včetně uzavírání nájemních smluv a smluv o kauci;
 • vede agendu dotací na nájemné a na vybudování infrastruktury pro azylanty;
 • jménem města vypovídá uzavřené nájemní smlouvy a připravuje podklady k žalobám na vyklizení bytu a nebytových prostor po skončení nájmu, připravuje podklady k žalobám o určení neplatnosti výpovědi z nájmu podaným proti městu;
 • dává souhlas k uzavření podnájemních smluv na byty a nebytové prostory, vede evidenci těchto smluv;
 • vede agendu splátek Fondu rozvoje bydlení a nízkoúročených půjček na opravu a modernizaci bytů a domů,
 • zabezpečuje uzavírání smluv o kaucích u nájemních bytů;
 • na základě rozhodnutí zastupitelstva města uzavírá smluvní vztahy o převodu nemovitostí a podává návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí;
 • koordinuje výměnu bytů v majetku města;
 • je garantem tvorby databázových operací a uživatelských konfigurací v oblasti GIS za správu majetku;
 • spravuje majetkové podíly města v obchodních společnostech a vede jejich evidenci;
 • zpracovává zakládací dokumenty obchodních společností zakládaných městem;
 • zpracovává podklady a dává vyjádření pro  projednání povolování uzavírek nebo nařízení objížděk ve městě a zastupuje město při projednání povolování uzavírek nebo nařízení objížděk ve městě;
 • vydává souhlas s dotčením majetku města jako vlastník sousedního pozemku nebo stavby, popřípadě jako ten, kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemeni  a jako soused pro územní souhlas, stavební řízení, pro ohlašované stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu;
 • zajišťuje v koordinaci s organizacemi a společnostmi spadajícími do působnosti odboru plnění povinnosti vlastníka technické infrastruktury sdělit stavebníkovi údaje o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby;
 • zabezpečuje agendu delegování zástupců města do orgánů společností a organizací v působnosti odboru, v nichž je město zastoupeno;
 • provádí zápisy do registru osob, do Evidence příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem ve vztahu k příspěvkovým organizacím, vůči kterým plní úkoly vyplývající z funkce zřizovatele.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty