Odbor správní

Zabezpečuje volby, sčítání lidu, domů a bytů, agendu práva shromažďovacího, veřejné sbírky, obecně prospěšné práce, názvy nových ulic a spravuje úřední desku. Zpracovává agendu související s vydáváním občanských průkazů a cestovních dokladů a trvalými pobyty. Zajišťuje matriku narození, manželství, úmrtí a zvláštní matriku. Provádí vidimaci a legalizaci a poskytuje služby Czechpointu.

Vedoucí odboru

Ing. Terézia Vitáková
vedoucí odboru

Telefon: +420 495 707 440, +420 731 131 158
E-mail: Terezia.Vitakova@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
odbor správní
Československé armády 408
502 00  Hradec Králové
Pravé křídlo budovy, zvýšené přízemí

 
Úřední hodiny
 • pondělí, středa 8:00 - 17:00
 • úterý, čtvrtek    8:00 - 14:00
 • pátek                8:00 - 12:00 (mimo služby matriky a ohlašovny)
Vnitřní členění
 • oddělení matrik
  vedoucí oddělení: Ing. Zuzana Soukupová, tel.: +420 495 707 500, +420 725 644 294; e-mail: Zuzana.Soukupova@mmhk_cz
 • oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
  vedoucí oddělení: Ing. Oldřich Kašpar, tel.: +420 495 707 474, +420 602 618 491 e-mail: Oldrich.Kaspar@mmhk_cz

Rozsah činnosti

 • příprava, organizace a zajištění voleb a sčítání lidu, domů a bytů
 • vyřizování agendy na úseku práva shromažďovacího
 • účast při otevírání pokladniček veřejných sbírek na území města
 • vedení úřední desky a elektronické úřední desky
 • účast na nařízených výkonech rozhodnutí
 • zajištění obecně prospěšných prací, kontrola jejich plnění
 • zajištění názvů nových ulic, včetně jejich označení
 • přijímání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a přebírání vyhotovených dokladů
 • vydávání výpisu údajů z informačního systému evidence obyvatel
 • sdělování údajů z informačních systémů evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů orgánům státní správy a orgánům pověřeným výkonem státní správy na základě zvláštních právních předpisů
 • zpracování změn v osobních údajích občanů správního obvodu Hradec Králové (změny stavu, jmen, příjmení, změny trvalých pobytů, narození dětí, úmrtí, změny způsobilosti k právním úkonům, zákazy pobytu)
 • vydávání správních rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • hlášení změn trvalého pobytu
 • metodická pomoc obecním úřadům správního obvodu Hradec Králové pověřeným vedením matrik na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů;
 • metodická pomoc všem obecním úřadům správního obvodu Hradec Králové na úseku evidence obyvatel
 • spolupráce s odborem stavebním Magistrátu města při přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních
 • spolupráce s ČSÚ, ČSSZ, VZP, se soudy všech stupňů, s úřady státní správy a samosprávy, cizineckou policií, ZÚ ČR v cizině a ZÚ cizích států v ČR
 • matrika narození - přidělování rodných čísel a vydávání rodných listů, uznávání otcovství
 • matrika manželství - oganizace a provádění svatebních obřadů, vydávání oddacích listů, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vydávání osvědčení k uzavření manželství pro farní úřady registrovaných církví
 • matrika úmrtí - zpracování a ověření podkladů o úmrtí, vydávání úmrtních listů
 • zvláštní matrika - vyhotovení zápisů o matriční údálosti v cizině, doplňování a zpracování cizozemských matričních dokladů
 • provádění dodatečných záznamů do všech matrik, vystavení příslušných matričních dokladů, spolupráce s MV ČR, odborem správním činností, při přidělování nových rodných čísel u osvojených dětí, hlášení příslušným úřadům
 • správní řízení ve věci změny jména a příjmení
 • navrácení předcházejícího příjmení do 1 měsíce po rozvodu manželství
 • ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace)
 • vyřizování žádostí pro genealogickou činnost
 • metodická spolupráce s matričními úřady okresu HK včetně dalších okresů KH kraje
 • spolupráce s evidencí obyvatel, ČSÚ, ČSSZ, VZP, se soudy všech stupňů, s úřady státní správy a samosprávy, cizineckou policií, ZÚ ČR v cizině a ZÚ cizích států v ČR

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty