Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je odborem magistrátu pro zabezpečování působnosti na úseku sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence, ochrany práv příslušníků menšin, veřejného zdraví, prevence kriminality a drogové problematiky.

Vedoucí odboru:

PhDr. Marek Šimůnek, MBA
Telefon : +420 495 707 320
e-mail: Marek.Simunek@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru (MS Excel)

Adresa odboru:

Magistrát města Hradec Králové
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
levé křídlo budovy magistrátu - zvýšené přízemí

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek  8:00 - 14:00

Mimo tyto hodiny si lze sjednat schůzku s konkrétním zaměstnancem telefonicky.


Vnitřní členění odboru:

 • oddělení koncepcí a sociální péče (vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Kotala, tel: +420 495 707 322, e-mail: Jiri.Kotala@mmhk_cz)
 • oddělení sociálně právní ochrany dětí (vedoucí oddělení: Mgr. Světluše Kotrčová, tel: +420 495 707 382, e-mail: Svetluse.Kotrcova@mmhk_cz

Vybraná ocenění města Hradce Králové související s rozvojem sociální a související oblasti

"OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM" - Cena Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

(2018 – 1. místo za koncepční přístup k rozvoji proseniorské politiky)

"MOSTY" - Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

(2016 - 1. místo za mimořádný čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením - vybudování nového zázemí Centra pro integraci osob se zdravotním postižením)

"ZLATÝ ERB" - Cena Královéhradeckého kraje 

(2014 - 1. místo za nejlepší elektronickou službu - projekt mapování bariér na území města prostřednictvím osob se zdravotním postižením a vytvoření informační mapy umístěné na webu města)

"OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ" - Cena Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

(2013, 2009 – v obou případech 1. místo za koncepční přístup k rozvoji prorodinné politiky)

"CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB" - Cena Královéhradeckého kraje

(2011 – 1. místo za projekt systémového komunitního plánování sociálních služeb)

"MĚSTO S VYNIKAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SITUACÍ" - Cena MasterCard česká centra rozvoje a VŠE Praha

(2011 – 2. až 3. místo)


      

 Postavení a základní úloha odboru

 • Je odborem magistrátu pro zabezpečování působnosti na úseku sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence, ochrany práv příslušníků menšin, veřejného zdraví, prevence kriminality a drogové problematiky.

Trvale svěřené úkoly

V oblasti samostatné působnosti:

 • Vytváří analytické a koncepční materiály v oblasti rozvoje sociálních a souvisejících služeb, prevence kriminality a prorodinné politiky na území města;
 • Zabezpečuje koordinaci a evaluaci sociální práce na území města;
 • Vyhledává osoby, kterým je třeba poskytnout sociální péči, poskytuje občanům poradenství v oblasti sociální péče;
 • Zajišťuje agendu finančních příspěvků pro neziskové projekty v oblasti sociálních služeb a rodiny a sociální prevence;
 • Zajišťuje metodickou pomoc a kontrolu v oblasti grantů poskytovaných městem;
 • Eviduje žádosti o umístění v bytech zvláštního určení a bytech vyčleněných pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením, provádí sociální šetření, navrhuje radě města budoucí nájemce a dává pokyn odboru správy majetku města k uzavření nájemní smlouvy s vybraným nájemcem, zabezpečuje činnost vyplývající z platných pravidel schválených radou města;
 • Zajišťuje kulturně-společenskou činnost v klubech důchodců;
 • Zabezpečuje pohřbení občana města nebo ve městě zemřelého, které nebylo sjednáno s jinou fyzickou osobou;
 • Sleduje využívání finančních prostředků města v příspěvkové organizaci Dětský denní rehabilitační stacionář a plnění statutu této organizace;
 • Plní úkoly vyplývající ze zřizovatelské funkce u organizačních složek města Jesle Orlická a Jídelna důchodců;
 • Koordinuje aktivity v oblasti prevence kriminality a drogové problematiky na území města;
 • Vykonává činnosti sociálně-právní ochrany dětí;
 • Zajišťuje koordinaci prorodinné politiky města mezi dotčenými odbory;
 • Provádí zápisy do registru osob, do Evidence příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem ve vztahu k příspěvkovým organizacím, vůči kterým plní úkoly vyplývající z funkce zřizovatele;
 • Eviduje a zpracovává žádosti o souhlas obce dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

V oblasti přenesené působnosti:

 • Rozhoduje o ustavení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a provádí dohled;
 • Vyhledává děti, na něž se zaměřuje sociálně právní ochrana, rozhoduje o výchovných opatřeních a sleduje jejich účinnost;
 • Zajišťuje nezbytnou péči o dítě, jež se ocitlo v krizové situaci
 • Zajišťuje funkci veřejného opatrovníka

V oblasti přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností:

V oblasti přestupků a správních deliktů

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

 • Organizačně zabezpečuje činnost Komise sociálně zdravotní, Komise pro sociálně právní ochranu dětí a Komise rady města pro rodinu a sociální prevenci.

Delegované pravomoci

Rada města svěřuje odboru sociálních věcí a zdravotnictví pravomoc

 • Uzavírat smlouvy o docházce dětí do jeslí
 • Přijímat v rámci dědického řízení po osobách, u nichž město zajistilo jejich pohřbení, majetek nepatrné hodnoty za předpokladu, že majetek bude sestávat jen z finanční hotovosti, kladných zůstatků na účtech a kladných zůstatků na vkladních knížkách; v ostatních případech odbor vysloví s přijetím majetku nepatrné hodnoty nesouhlas,
 • Vyhodnocovat žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, postupem schváleným usnesením rady města RM/2015/637 ze dne 7. 6. 2015, a vydávat stanoviska

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty