Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Zajišťuje předškolní a školní vzdělávání na území města Hradce Králové prostřednictvím sítě mateřských a základních škol. Talent žáků je rozvíjen ve dvou základních uměleckých školách, zájmové aktivity nabízí dům dětí a mládeže. Odbor se celoročně finančně podílí na zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit (výchovných, vzdělávacích, znalostních, pohybových a rekreačních) v rámci  Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.

Vedoucí odboru

Ing. Alena Synková
Telefon: +420495707700
e-mail: Alena.Synkova@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 3. patro, č. dveří 131 - 135

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek  8:00 - 12:00

V ostatní dny si lze sjednat schůzku s kompetentním zaměstnancem mimo uvedené hodiny.

Vnitřní členění
 • bez vnitřního členění
Rozsah činnosti

Samospráva:

 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků s místem trvalého pobytu na území města, stanovuje školské obvody základních škol dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 ve znění pozdějších změn
 • zřizuje a zrušuje mateřské školy, zařízení školního stravování, základní umělecké školy včetně školského zařízení pro zájmové vzdělávání
 • sestavuje a kontroluje rozpočet škol a školských zařízení
 • zřizuje Radu školy u základních škol, stanovuje počet členů a vydává volební řád
 • hodnotí školy, školská zařízení  a ředitele podle kritérií, která jsou předem zveřejněna
 • metodicky zajišťuje zápis do mateřských škol a do 1. tříd základních škol
 • úzce spolupracuje s Komisí pro výchovu a vzdělávání jako poradním orgánem rady města
 • finančně podporuje rozvoj  volnočasových aktivit dětí a mládeže  v HK, dle směrnice ZM HK č. 2/2004, Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům (zkrácený název 5P)
 • vede agendu Nadačního fondu, zřízeného za účelem finanční podpory nadaných  a nemajetných studentů studujících na středních školách všech typů, trvale žijících v Hradci Králové
 • realizuje projekt Otevřená dětská hřiště pro rodiče s dětmi do 6 let u mateřských škol
 • v rámci programu primární prevence kriminality realizuje "Projekt otevřené školní hřiště"- při 17 základních školách a finančně se podílí na zabezpečení provozu  hřiště pro širokou veřejnost v období duben - říjen
 • přijímá opatření na základě výsledů České školní inspekce
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje
 • vytváří dokument Záměr rozvoje výchovy a vzdělávání na školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, na období 2016 – 2020

Státní správa:

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu své působnosti a předává jej Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
 • zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření včetně podkladů pro zúčtování  finančních prostředků ze státního rozpočtu za školy a školská zařízení
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení
 • předává v rámci obce s rozšířenou působností za školy a školská zařízení zřizované obcí údaje z dokumentace ze škol, školských zařízení a školních matrik

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty