Odbor strategického plánování a projektového řízení

Metodicky a organizačně zabezpečuje vypracování a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a navazujícího Akčního plánu, spolupracuje při vytváření dalších rozvojových dokumentů města. Je rovněž odborem zajišťujícím odbornou a administrativní podporu při řízení projektů města včetně projektů spolufinancovaných z jiných zdrojů (Evropská unie, státní rozpočet, rozpočet kraje, nadace apod.). Koordinuje řízení projektů napříč magistrátem města i ve vztahu k řízeným organizacím a městem založeným společnostem. Vyhledává příležitosti pro získání dotací a jiných zdrojů financování projektů města. 

Vedoucí odboru

PhDr. Karel Vít, Ph.D.
telefon: 495707590  
email: karel.vit@mmhk_cz  

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor strategického plánování a projektového řízení
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 2. patro, č. dveří 95A-101 (oddělení rozvoje města)
Levé křídlo budovy, 2. patro, č. dveří 104-107 (oddělení projektů a dotací)

Vnitřní členění
 • oddělení rozvoje města
  (vedoucí oddělení: Ing. Tomáš Jeřábek, tel.: + 420 495707438, e-mail: Tomas.Jerabek@mmhk_cz)
 • oddělení projektů a dotací
  (vedoucí oddělení: Ing. Jozef Čižmár, tel.: +420 495707437, e-mail: Jozef.Cizmar@mmhk_cz)
Rozsah činnosti
 • metodicky a organizačně zabezpečuje vypracování a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a navazujícího Akčního plánu, spolupracuje při vytváření dalších rozvojových dokumentů města
 • zajišťuje metodiku a podporu procesů sledování, řízení a vyhodnocování realizace Akčního plánu a plánování a řízení realizace rozvojových projektů města
 • zajišťuje propagaci rozvojových záměrů města, poskytuje informace potenciálním investorům a podnikatelům
 • zajišťuje realizaci průzkumů a analýz pro potřeby plánování rozvoje města, podpory rozvoje podnikání a sledování indikátorů kvality života ve městě
 • zajišťuje zastupování města a jeho zájmů ve správních řízeních, ve kterých má město postavení účastníka řízení
 • koordinuje strategické projekty, včetně Integrovaných plánů rozvoje města, identifikuje projekty, formuluje žádoucí výsledky, partnery projektů, cílové skupiny, koncepci projektů, vhodné aktivity pro naplnění plánovaných indikátorů;
 • rozpracovává strategické projekty, připravuje podklady pro schvalování projektů, např. studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů, poptávky po projektu, potřebnost projektu, variantnost řešení, logický rámec projektu, harmonogram projektu;
 • aktualizuje a vyhodnocuje harmonogramy strategických investičních
  projektů
  ;
 • sleduje a vyhledává možnosti získání dotací a dalších zdrojů k financování projektů města;
 • organizuje a koordinuje činnost odborů a oddělení magistrátu při získávání a čerpání prostředků z Evropské unie a dalších zdrojů financování;
 • ve spolupráci s ostatními odbory magistrátu města připravuje podklady pro získávání dotace jako jsou žádosti o dotaci, studie proveditelnosti či jiné přílohy k žádostem;
 • zpracovává rozpočet projektu, prověřuje možnosti financování a zpracovává návrh financování projektu, cash-flow projektu;
 • administruje smlouvy s poskytovateli dotace (řídícím orgánem), seznamuje aktéry projektu se závaznými podmínkami poskytovatele dotace, monitoruje dodržení závazných podmínek, konzultuje a administruje změny v projektu s poskytovatelem dotace, zpracovává monitorovací zprávy a závěrečná vyhodnocení a další dokumenty nezbytné k úspěšné realizaci projektu;
 • administruje projekty města, které jsou spolufinancované ze zdrojů EU, i v době udržitelnosti projektů
 • vede databázi veřejných finančních zdrojů Královéhradeckého kraje, státního rozpočtu, fondů EU a dalších zdrojů využitelných pro financování projektů města.
 • seznam projektů, které byly zrealizovány za pomocí členů oddělení projektů a dotací naleznete zde: Městské a ITI projekty od A do Z

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty