Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

vám nabízí prostřednictvím grantových okruhů možnost získání finančních příspěvků na projekty oživující kulturní, sportovní a společenský život ve městě, součinnost a spolupráci k jejich úspěšné realizaci. Dále odbor významně podporuje rozvoj cestovního ruchu ve městě a propagaci našeho města v České republice i zahraničí. Každoročně realizujeme slavnostní vyhlášení osobností, nejvýznamnějších počinů a událostí města Hradec Králové , na jejíchž nominacích se sami podílíte. Ve spolupráci s jinými odbory vítáme nové občánky města a v neposlední řadě slavíme s našimi občany jejich významná životní jubilea.

Vedoucí odboru

Mgr. Aleš Mokren
Telefon: +420495707290
e-mail: Ales.Mokren@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Československé armády 408
502 00  Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 3. patro, č. dveří 125 – 129.

Úřední hodiny

Základní úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek  8:00 - 12:00

V ostatní dny si lze sjednat schůzku s kompetentním zaměstnancem mimo uvedené hodiny

Vnitřní členění
 • bez vnitřního členění
Rozsah činnosti
 • zajišťuje vazby města na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu;
 • zajišťuje činnost v oblasti podpory, rozvoje a ochrany kultury, sportu a cestovního ruchu ve městě, odpovídá za metodickou, analytickou a koncepční činnost v těchto oblastech;
 • spolupracuje při zajišťování významných kulturních, sportovních a společenských událostí a zastupuje město v  přípravných výborech takových akcí;
 • organizuje občanské obřady (např. významná jubilea občanů) a státní svátky;
 • spolupracuje při organizaci fundraisingových iniciativ ke kulturním a sportovním aktivitám města a na podporu cestovního ruchu;
 • vyhlašuje a organizuje grantové soutěže na podporu kulturních a sportovních aktivit a rozvoje cestovního ruchu, odpovídá za uzavírání smluv a kontrolu využití příspěvků;
 • využívá informace o kulturním a společenském životě k propagaci města;
 • zajišťuje činnosti města a koordinuje součinnost městských organizací a odborů magistrátu ve spojitosti se Statutem cyklu Regina;
 • podporuje rozvoj výkonnostního a vrcholového sportu a sportovních aktivit zejména dětí a mládeže na území města prostřednictvím finanční podpory určené na sportovní akce, sportovní činnost  dětí a mládeže, vrcholový a výkonnostní sport a rozvoj a údržbu sportovišť, které nejsou v majetku města;
 • metodicky ovlivňuje činnost městských Informačních center provozovaných HKVS, s.r.o.
 • zabezpečuje prezentaci města v infocentrech privátních subjektů;
 • odpovídá za sestavení a plnění edičního plánu a plánu inzerce pro oblast cestovního ruchu;
 • zajišťuje účast města na výstavách a veletrzích cestovního ruchu;
 • vykonává činnosti související s účastí města ve sdruženích Česká inspirace a Královská věnná města, spolupracuje s dalšími sdruženími cestovního ruchu;
 • spolupracuje s odbornými a profesními institucemi, s orgány státní správy a vysokými školami při organizování akcí a při monitorování cestovního ruchu;
 • zajišťuje agendu kronikářů města a městských částí;
 • vykonává zakladatelskou a zřizovatelskou funkci ke kulturním institucím, zabezpečuje ekonomické a koncepční vazby na zřizovatele či zakladatele a analytickou činnost pro radu a zastupitelstvo města ve vztahu k organizacím: Klicperovo divadlo o.p.s., Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s., Filharmonie Hradec Králové o.p.s., Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s. r. o., Knihovna města Hradec Králové (příspěvková organizace)
 • podílí se na činnosti přestupkové komise při projednávání přestupků podle zákona č.     200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších  předpisů - § 32 přestupky na úseku kultury
 • organizačně zabezpečuje činnost Kulturní komise, Sportovní komise a Komise pro rozvoj cestovního ruchu

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty