Odbor krizového řízení

Odbor krizového řízení zabezpečuje přípravu města na mimořádné události a krizové situace ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a zároveň se podílí na řízení jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Hradec Králové a na zajištění požární bezpečnosti v rámci města Hradec Králové.

Vedoucí

Ing. Josef Janura
Telefon: +420495707390
Mobil: 731131199
e-mail: Josef.Janura@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
odbor krizového řízení
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Pravé křídlo budovy, 2. patro, č. dveří 237

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek  8:00 - 14:00

Doporučujeme si sjednat schůzku s kompetentním zaměstnancem, pokud chcete přijít mimo uvedené hodiny

Vnitřní členění odboru
 • bez vnitřního členění
Rozsah činnosti
V oblasti samostatné působnosti
 • připravuje rozpočet pro SDH (sboru dobrovolných hasičů) včetně příspěvku pro Hasičský záchranný sbor (HZS) Královéhradeckého kraje;
 • činnosti ve vztahu k rozpočtovým položkám odboru krizového řízení (údržba zbrojnic SDH)
 • připravuje smlouvy pro vyžádané požární asistence (zpracování dle platného ceníku);
 • řídí a metodicky vede Jednotky SDH města Hradec Králové, spolupracuje při této činnosti s HZS Královéhradeckého kraje a Městským sdružením SDH;
 • eviduje majetek a zajišťuje kontroly požárních zbrojnic;
 • zajišťuje požární ochranu budov, ve kterých sídlí magistrát města;
 • provádí kontrolní činnost z hlediska požární ochrany v objektech magistrátu města, v organizacích a zařízeních, jejichž je město zřizovatelem a v dalších objektech ve vlastnictví města;
 • u jednotlivých objektů magistrátu města stanoví ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně kategorii požárního nebezpečí a zpracovává návrhy opatření na jejich zabezpečení před vznikem požáru;
 • provádí školení zaměstnanců zařazených do magistrátu města v oblasti požární ochrany, včetně nástupního školení a spolupracuje s vedoucími zaměstnanci při provádění opakovaných školení a školení cizích osob.   
 • zajišťuje varování a informování osob na území města před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení ve městě , pokud tak neučinil HZS kraje;
 • podílí se na organizaci evakuace osob z ohroženého území města a na organizaci činnosti města v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva;
 • seznamuje právnické a fyzické osoby ve městě způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva, s připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení;
 • zabezpečuje výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocem a pracovním povinnostem;
 • vyjadřuje se ve stavebním a územním řízení jménem města z hlediska požadavků ochrany obyvatelstva;
 • uplatňuje požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování;
 •  v součinnosti s HZS Královéhradeckého kraje zajišťuje pravidelnou kontrolu provozuschopnosti elektronických sirén jednotného systému varování a informování obyvatelstva;
 • stanoví pracovní pozice v rámci magistrátu města vyžadující zproštění mimořádné služby;
 • komplexně zajišťuje ochranu utajovaných informací.
 V oblasti přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • spolupracuje s Krajským vojenským velitelstvím v oblasti příprav mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu a válečného stavu;
 • provádí výběr vhodných věcných prostředků a vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu;
 • vydává dodávací příkazy pro Armádu ČR;
 • vede evidenci o objektech možného napadení;
 • vede evidenci středních zdravotnických pracovníků pro potřebu Armády ČR při válečném stavu;
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy;
 • podílí se na provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; 
 • spolupracuje s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a HZS Královéhradeckého kraje v rámci integrovaného záchranného systému a účastní se při koordinaci záchranných a likvidačních prací;
 • zabezpečuje činnost bezpečnostní rady města jako obce s rozšířenou působností a krizového štábu města jako obce s rozšířenou působností vč. zpracování dokumentace;
 • poskytuje součinnost při zpracovávání krizového plánu města jako obce s rozšířenou působností a kraje, jakož i havarijních plánů, a to dle požadavků HZS Královéhradeckého kraje;
 • vede přehled možných zdrojů rizik, které by mohly vést ke vzniku krizové situace;
 • spolupracuje s obecními úřady;
 • připravuje zavedení regulačních opatření a ukládání povinností právnickým a podnikajícím fyzickým osobám za krizových stavů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty