Odbor interního auditu a kontroly

Provádí veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory a u městem zřízených příspěvkových organizací. Zajišťuje výkon interního auditu uvnitř Statutárního města Hradec Králové. Vede centrální evidenci podání, která svým obsahem mají povahu stížností a petic, a koordinuje jejich vyřizování. Prošetřuje a vyřizuje opakované stížnosti na činnost odborů magistrátu města.

Vedoucí odboru

Ing. Jaroslava Fikrová
telefon: +420 495 707 400
e-mail: Jaroslava.Fikrova@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor interního auditu a kontroly
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 2. patro, č. dveří: 85 - 89

Úřední hodiny

pondělí, středa     8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek       8:00 - 12:00

Schůzku mimo uvedené hodiny si lze sjednat s kompetentním zaměstnancem odboru.

Vnitřní členění
  • bez vnitřního členění
Rozsah činnosti
  • zajišťuje zpracování ročních plánů interních auditů a veřejnosprávních kontrol a předkládá je ke schválení primátorovi města,
  • provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací v působnosti města a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory se zaměřením na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování zákonů a ostatních předpisů a plnění usnesení orgánů města,
  • v rámci výkonu interního auditu provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, tj. systému řízení a kontroly odborů magistrátu města, organizačních složek a Městské policie, z hlediska hosporádnosti, efektivnosti a účelnosti,
  • provádí kontrolu plnění úkolů v přenesené působnosti jednotlivými odbory magistrátu města se zaměřením na dodržování zákonů, interních předpisů a funkčnosti vnitřního kontrolního systému,
  • předkládá primátorovi města souhrnné roční zprávy o výsledcích kontrolní činnosti, které hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému, analyzuje výskyt závažných nedostatků a předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti a vnitřního kontrolního systému,
  • zajišťuje v součinnosti s odbory magistrátu města zpracování a předkládání souhrnných výročních zpráv o výsledcích finančních kontrol krajskému úřadu,
  • koordinuje činnosti v oblasti externích kontrol,
  • vede centrální evidenci podání, která svým obsahem mají povahu stížností, podnětů a petic v oblasti samostatné i přenesené působnosti, koordinuje jejich vyřizování, prošetřuje a vyřizuje opakované stížnosti na činnost odborů magistrátu města,
  • předkládá pololetně radě města informaci o počtu podaných stížností a petic a o způsobu jejich vyřízení.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty