Odbor hlavního architekta

Je úřadem územního plánování pro správní území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Hradec Králové, tzn. pořizuje územní plány, regulační plány, územní studie a jejich změny. Dále reguluje výstavbu na území města, posuzuje architektonické návrhy staveb a zabývá se řešením záměrů v oblasti architektury a urbanismu.

Vedoucí odboru

Ing. arch. Petr Brůna
telefon: +420 495 707 600
e-mail: Petr.Bruna@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor hlavního architekta
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Levé křídlo budovy, 3. nadzemní podlaží (označení "2. patro")

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00

V ostatní dny si lze sjednat schůzku s kompetentním zaměstnancem mimo uvedené hodiny

Vnitřní členění
 • oddělení územního plánování
  (vedoucí oddělení Ing. Martina Rambousková, tel. +420 495 707 610, e-mail: Martina.Rambouskova@mmhk_cz)
 • oddělení architektury a regulace
  (vedoucí oddělení Ing. arch. Michaela Matoušová, tel. +420 495 707 618, e-mail: Michaela.Matousova@mmhk_cz)
Rozsah činnosti
 • pořizuje pro území města a pro správní území obce s rozšířenou působností Hradec Králové územní plány, regulační plány a územně plánovací podklady v sou­ladu s potřebami rozvoje území
 • provádí činnosti a zajišťuje podklady při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • soustavně sleduje, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena; dojde-li ke změně těchto podmínek pořizuje změny územně plánovacích dokumentací
 • kontroluje dodržování závazné části územně plánovací dokumentace
 • vede evidenci a archivování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • seznamuje dotčené orgány státní správy, instituce a občany vhodným způsobem (přednáškami, výstavkami a publikační činností) se zásadními záměry a problémy územního rozvoje, výstavby a přestavby města, jakož i s návrhy na jejich řešení
 • spolupracuje s dotčenými orgány státní správy
 • rozhoduje o výši úhrady škody způsobené při vstupu na pozemky při provádění průzkumů a jiných prací povolených pro účely územního plánování
 • zpracovává podklady pro usměrňování dalšího rozvoje architektury a urbanismu ve městě, vyjadřuje se ke všem zásadním otázkám územního rozvoje města
 • stanovuje podmínky pro výstavbu (regulační podmínky) v souladu s územně plánovací dokumentací, územně plánovacími podklady a na základě skutečností zjištěných místním průzkumem
 • vyjadřuje se k investičním záměrům staveb a zadání staveb
 • posuzuje přípravné a projektové dokumentace staveb, zejména z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady a z hledisek urbanistických, architektonických příp. z hlediska uchování kulturních a historických hodnot a jejich začlenění do současného života
 • navrhuje vypsání urbanistických, architektonických a výtvarných soutěží na náročná řešení výstavby a přestavby, zpracovává pro ně podklady a zajišťuje jejich průběh
 • zpracovává návrhy na řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných problémů
Důležité informace a dokumenty

    

     Platný Územní plán města Hradec Králové

     Změny územního plánu

     Nový územní plán Hradce Králové

     Regulační plány

     Územně analytické podklady

     Územní plány obcí

     Formuláře

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty