Odbor ekonomický

Je odborem magistrátu města, který zabezpečuje činnosti související s vyhotovením návrhu rozpočtu, sleduje  a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích, akciích, podílech a jiných cenných papírech, zabezpečuje termínované vklady a jiné vhodné zhodnocování dočasně volných finančních zdrojů, vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, a to v souladu s platnými směrnicemi. Zajišťuje vymáhání pravomocných daňových pohledávek města. Zajišťuje výběr stanovených místních poplatků města. Provádí odpis daňových nedoplatků a pohledávek a dalšího majetku města.

Vedoucí odboru

Ing. Jindřich Frydrych
Telefon: +420 495 707 200
e-mail: Jindrich.Frydrych@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor ekonomický
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Pravé křídlo budovy, 1. patro, č. dveří 221 - 234

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek    8:00 - 14:00 
pátek                8:00 - 12:00

Schůzku si lze sjednat s kompetentním zaměstnancem i mimo uvedené hodiny.

Provoz pokladen

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 14:00

Na pokladnách lze platit platebními kartami.

Vnitřní členění
 • oddělení rozpočtu a financování
  (vedoucí oddělení Ing. Naděžda Stříteská, tel.: +420 495 707 214, e-mail: Nadezda.Striteska@mmhk_cz )
 • oddělení informační soustavy
  (vedoucí oddělení Eva Břízová, tel: +420 495 707 217, e-mail: Eva.Brizova@mmhk_cz)
 • oddělení správy daní, poplatků a pohledávek
  (vedoucí oddělení Irena Boukalová, tel: +420 495 707 230, e-mail: Irena.Boukalova@mmhk_cz)
Rozsah činnosti
 • zpracovává rozpočet města;
 • provádí úpravy rozpočtu a rozpočtových opatření;
 • zpracovává plnění rozpočtu běžných a kapitálových výdajů;
 • provádí finanční vypořádání;
 • zabezpečuje financování města;
 • zabezpečuje správu bankovních účtů, tj. rozhoduje o
  zřízení, změnách a zrušení bankovních účtů, včetně sjednání podmínek vedení
  těchto účtů;
 • zpracovává a řídí plán cash-flow, v návaznosti
  na něj rozhoduje o termínech a objemech úhrad závazků, příspěvků a dalších
  finančních transferů v souladu s platnou legislativou a uzavřenými smluvními vztahy;
 • v návaznosti na plán cash-flow zabezpečuje zhodnocování volných finančních prostředků vč. sjednávání krátkodobých úložek a zařazování/vyřazování účtů do produktu cash pooling;
 • zabezpečuje přijetí, čerpání a správu úvěrů, vč. rozhodnutí o použití zastupitelstvem přijatých úvěrů v závislosti na potřebách optimalizace cash flow;
 • vede účetnictví města a organizuje činnost pokladny magistrátu města;
 • vede agendu daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně;
 • připravuje  návrhy obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů, o místním poplatku z ubytovací kapacity a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
 • zabezpečuje pojištění majetku města včetně správy pojistných smluv, kde v souladu se smluvními podmínkami má oprávnění rozhodnout a sjednat rozšíření pojištěného majetku;
 • zpracovává analýzy a rozbory městského hospodaření;
 • připravuje návrh obecně závazné vyhlášky podle zákona o dani z nemovitosti;
 • provádí odpis majetku statutárního města podle zvláštních právních předpisů;
 • plní funkci správce daně podle zvláštních právních předpisů;
 • rozhoduje v ostatních záležitostech samostatné působnosti obce na úseku financí,
  zejména o uzavření smlouvy o bankovním účtu, pojistné smlouvy, o  prominutí, odpisu či upuštění od vymáhání příslušenství pohledávky, pokud toto není vyhrazeno zastupitelstvu města či radě města nebo pokud si je zastupitelstvo města či rada města nevyhradily;
 • plní funkci správce daně a spravuje, jsou-li stanoveny příslušnou vyhláškou, místní poplatek ze psů, místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • eviduje, vyměřuje a vymáhá místní poplatek za užívání veřejného prostranství;
 • s věcně příslušným odborem magistrátu města provádí cenovou kontrolu, ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů;
 • vymáhá neuhrazené blokové pokuty městské policie;
 • vymáhá neuhrazené pokuty a jiná peněžitá plnění na základě vykonatelných rozhodnutí předaných jednotlivými odbory magistrátu města;
 • rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru a je orgánem pro ohlášení hazardní hry,
 • organizačně zabezpečuje činnost Finančního výboru zastupitelstva města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty