Odbor dopravy

Je odborem magistrátu města pro oblast silničního hospodářství, silniční dopravy, drážní dopravy, speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací a evidence řidičů a vozidel. V rámci výkonu státní správy v oblasti působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní funkci registru vozidel, registru sportovních a historických vozidel (krajská působnost), registru řidičů a zkušebních komisařů. Dále se zabývá výkonem státní správy ve věcech stanic měření emisí.

- Dne 18.10.2018 bude budova odboru dopravy z technických důvodů uzavřena. Následující den - pátek zůstává dnem neúředním. 

Vedoucí odboru

Mgr. Petr Černohlávek
telefon: +420495707801
e-mail: Petr.Cernohlavek@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
odbor dopravy
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
detašované pracoviště Československé armády 216/41, Gayerova kasárna, Kavalír B

Úřední hodiny

pondělí, středa    7:30 - 17:00 hodin  (polední přestávka 12:00 - 12:40 hodin)
úterý, čtvrtek      7:30 - 14:00 hodin  (polední přestávka 12:00 - 12:40 hodin) - mimo oddělení pozemních komunikací

Způsob odbavování klientů

Pořadí klientů na oddělení registru vozidel a registru řidičů určuje vyvolávací systém. Na jeden pořadový lístek klient podává jednu žádost.

Vnitřní členění
 • oddělení pozemních komunikací
  (vedoucí oddělení Ing. Martin Kabrhel, tel.: +420495707810, e-mail: Martin.Kabrhel@mmhk_cz)
 • oddělení registru řidičů a vozidel
  (vedoucí oddělení Mgr. Jaromír Hudec, tel.: +420495707840, e-mail: Jaromir.Hudec@mmhk_cz)

Rozsah činnosti

V oblasti samostatné působnosti
 • vede řízení o poplatku z veřejného prostranství, které je místní komunikací v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 9/2013;
 • žádá o poskytnutí informací z registru vozidel.
V oblasti přenesené působnosti obce

Silniční správní úřad:

 • rozhoduje o zařazení komunikace do kategorie místních komunikací a jejich tříd nebo o vyřazení komunikace z místních komunikací;
 • rozhoduje o povolení zřízení nebo zrušení připojení ke komunikaci;
 • rozhoduje o zřízení věcného břemene;
 • rozhoduje o povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky;
 • rozhoduje o povolení pevné překážky;
 • rozhoduje o zvláštním užívání komunikace;
 • vyzývá k zjednání nápravy na místní komunikaci;
 • vydává povolení ke zřízení úrovňového křížení na dráze;
 • rozhoduje o dočasném zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel;
 • vykonává funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

V oblasti obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací;
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci;
 • projednává správní delikty ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací;
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko k územním řízením z hlediska řešení místních a účelových komunikací;
 • vydává povolení k zřízení úrovňového křížení na dráze;
 • projednává a stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu (dopravní značení);
 • ověřuje místní a přechodnou úpravu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné;
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí;
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí;
 • vede registr řidičů vč. vydávání národních a mezinárodních řidičských průkazů;
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění;
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče;
 • vydává paměťové karety v systému digitální tachograf;
 • provádí registraci autoškol;
 • odnímá řidičská oprávnění v případě vyslovených zákazů činnosti řízení motorových vozidel;
 • provádí bodové hodnocení řidičů;
 • vede registr vozidel;
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel;
 • vede registr historických a sportovních vozidel.

Dopravní úřad:

 • vede evidence vozidel taxislužby;
 • rozhoduje o pokutách za porušení předpisů na úseku provozování taxislužby;
 • vydává osvědčení o splnění zákonných požadavků pro provoz MHD;
 • rozhoduje o přidělení, o změně a o odejmutí licence městské autobusové dopravy;
 • rozhoduje o schválení jízdního řádu.

Drážní úřad:

 • rozhoduje o povolení a o zrušení úředního povolení pro provozování dráhy;
 • rozhoduje o omezení provozování dráhy;
 • rozhoduje o přidělení, o změně a o odejmutí licence;
 • rozhoduje o schválení jízdního řádu;
 • vydává průkaz odborné způsobilosti pro řízení vozidel na dráze trolejbusové;
 • předsedá zkušební komisi pro zkoušky řidičů trolejbusů.

Silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy:

 • rozhoduje o povolení nebo zrušení připojení k silnicím II. a III. třídy;
 • rozhoduje o povolení k umístění zařízení v silničním ochranném pásmu;
 • rozhoduje o zřízení věcného břemene;
 • rozhoduje o povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky;
 • rozhoduje o povolení pevné překážky;
 • rozhoduje o zvláštním užívání komunikace;
 • vyzývá k zjednání nápravy na silnicích II. a III. třídy.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty