Ochrana před povodněmi

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Takovéto řízení zahrnuje především přípravu na povodňové situace, a dále řízení, organizaci a kontrolu činností v průběhu povodně a po povodni včetně činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Ochranu před povodněmi na území města Hradec Králové i na území obce s rozšířenou působností (ORP) Hradec Králové zajišťuje Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí – odd. vodního hospodářství.

Kontaktními osobami jsou v období mimo povodeň i po dobu povodně:

  • Za povodňový orgán města Hradec Králové (na území města)

     Bc. Petr Zumr, tajemník povodňové komise města – tel. 731 131 147, Petr.Zumr@mmhk_cz

  • Za povodňový orgán ORP Hradec Králové (nadřízený povodňový orgán)

     Ladislav Tluka, tajemník povodňové komise ORP – tel. 731 131 148, Ladislav.Tluka@mmhk_cz 

Pro zajištění výkonu svých činností se povodňové orgány řídí povodňovými plány. To jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění potřebných informací, organizaci zabezpečovacích prací, způsoby aktivace účastníků ochrany před povodněmi aj.

Povodňový plán pro město Hradec Králové zpracovaný v digitální verzi dne 11. 2. 2010 byl schválen Radou města Hradec Králové usnesením RM/2010/372 ze dne 9. 3. 2010. Soulad povodňového plánu s povodňovým plánem ORP Hradec Králové byl potvrzen vodoprávním úřadem Magistrátu města Hradec Králové dne 3. 1. 2011, pod č.j. SZ MMHK/000003/2011ŽP1/Zum.

Povodňový plán ORP Hradec Králové byl zpracovaný v digitální verzi dne 11. 1. 2010. Soulad povodňového plánu s povodňovým plánem Královéhradeckého kraje byl potvrzen vodoprávním úřadem Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2010, pod č.j. 69686/2010/KHK.

Oba povodňové plány jsou průběžně kontrolovány a popřípadě aktualizovány, zejména telefonická spojení účastníků ochrany před povodněmi. Aktualizovány jsou i mapové podklady povodňového plánu.

Jedním z mapových podkladů je také Mapa záplavových území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při povodni zaplavena vodou. V zastavěných územích, popř. i v dalších územích, se stanoví aktivní zóna záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Rozsah záplavových území i aktivní zóny stanoví na návrh správce dotčeného vodního toku příslušný vodoprávní úřad.

Internetové stránky na účastníky ochrany před povodněmi, kteří zajišťují předpovědní povodňovou službu:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty