Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2012

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 11. 12. 2012 vydat podle ustn.     § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustn. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Předmět úpravy a rozsah působnosti

1)     Touto vyhláškou se zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství na území města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku, určení míst, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství pro účely této vyhlášky a povinnosti poplatníků.

2)     Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[1]

Článek 2

Výklad pojmů

1)     Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou ve městě Hradec Králové všechna náměstí, ulice, tržnice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, uvedená v příloze č. 1 této vyhlášky.

2)     Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 1. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně.

3)     Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 1 této vyhlášky začalo a končí dnem, kdy toto užívání skončilo, zařízení či předmět byl odstraněn a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Článek 3

Sazba poplatku

1)     Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství, pokud není stanoven poplatek týdenní, měsíční a roční paušální částkou

a)      za umístění zařízení pro poskytování nepohostinských služeb (např. opravny, sběrny, předprodej vstupenek, propagační, prezentační a reklamní akce atp.)

-            trvalé umístění………………….……………..………………........2000,- Kč/m2/rok

-            krátkodobé užívání……………….………………………..................10,- Kč/m2/den

-            pojízdnou provozovnu…………………….…………………….….250,- Kč/voz/den

(např. nákladní vozidlo, autobus, přívěs atp.)

b)      za umístění zařízení pro poskytování pohostinských služeb a občerstvení (např. předzahrádky, prodej zmrzliny, cukrové vaty atp.)

-      užívání pouze v pracovní dny………………..……..………………....3,- Kč/m2/den

-      užívání v pracovní dny včetně sobot, nedělí a svátků……….……...1,- Kč/m2/den

c)      za umístění prodejního zařízení (např. stolek, pult, stánek, otevřený a uzavřený přívěs, doprovodné vozidlo, včetně místa pro zboží a obaly, atp.)

-      trvalé umístění……………………………………….……………....4000,- Kč/m2/rok

-      krátkodobé užívání……………………..……………..………..……..20,- Kč/m2/den

-      krátkodobé užívání u OD TESCO………………………………….100,- Kč/m2/den

-      pojízdnou prodejnu….…………………………………………..…400,- Kč/voz./den

d)      za umístění reklamních zařízení (např. poutače, transparenty atp., přičemž obrazová /činná/ plocha reklamního zařízení se počítá včetně rámu konstrukce, velikosti jednotlivých obrazových /činných/ ploch umístěné na jednom reklamním zařízení /společné nosné konstrukci/ se sčítají)

-      dlouhodobé užívání...………………………………………….…...3000,- Kč/m2/rok

-      krátkodobé užívání……………….………….…………………..……10,- Kč/m2/den

Dlouhodobým užíváním se podle shora uvedených ustanovení rozumí celoroční nebo delší využívání zařízení, krátkodobým užíváním potom využití kratší než jeden rok.

e)      za umístění cirkusů (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení) – celkem za plochy A, B a C dle přílohy č.2 vyhlášky

-      paušální poplatek za umístění do 7 dnů včetně..………..……….…….10000,- Kč

-      za každý další i započatý den……………………………..……………….2000,- Kč

f)       za umístění lunaparků a jiných atrakcí (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení) – dle přílohy č. 2 vyhlášky

-            paušální poplatek za umístění na ploše A, za každý i započatý týden ……....................................................……………………………...10000/Kč/týden

-            paušální poplatek za umístění na ploše B, za každý i započatý týden …………………………………………….……………………………3500/Kč/týden

-            umístění na ploše C………………………………………….………..2,- Kč/m2/den

g)      za užívání pro kulturní a sportovní akce…….………………….…………2,- Kč/m2/den

h)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa, mimo zóny vymezené nařízením města Hradec Králové č.18/2006, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel

-      pro první vozidlo…………………………………….…………12000,-Kč/vozidlo/rok

-      každé další vozidlo stejného provozovatele……………......18000,-Kč/vozidlo/rok

i)       za umístění stavebních zařízení a skládek

-            např. stavebních mechanismů, parkování odstaveného vozidla stavby, přípojného vozidla, zařízení staveniště, jiný zábor...…………..…..10,- Kč/m2/den

-      umístění podchodného lešení …………………………….…………10,- Kč/m2/den

j)       za umístění kontejnerů k odvozu odpadu……………………………..….50,- Kč/ks/den

k)      za provádění výkopových prací…………………………. ………………10,- Kč/m2/den

l)       za užívání pro tvorbu televizních a filmových děl ……………………….10,-Kč/m2/den

2)     Sazby poplatků uvedené v odstavci 1, písm. h) se stanovují ve výši 1/10 pro orgány státní správy a samosprávy.

Článek 4

Osvobození od poplatku

1)     Poplatek se neplatí za užívání veřejného prostranství u akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

2)     Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené [2].

3)     Od poplatku je osvobozeno statutární město Hradec Králové, právnické osoby jím zřízené nebo založené a další osoby pořádající akci pod záštitou Města Hradec Králové.

4)     Od poplatku je osvobozena reklama do 0,4 m2 obrazové plochy, která je připevněna na konstrukci stojanu na kola.

5)     Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství podle článku 1 v případě, je-li toto veřejné prostranství užíváno na základě platné nájemní smlouvy, uzavřené se statutárním městem Hradec Králové.

Článek 5

Řízení o poplatku

1)     Řízení o poplatku vykonává odbor správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové, pokud dále není uvedeno jinak.

2)     Řízení o poplatku na městské tržnici u obchodního domu TESCO, dle odst. 4) písm. a) přílohy č. 1 této vyhlášky, vykonává provozovatel Technické služby Hradec Králové, příspěvková organizace.

3)     Řízení o poplatku na tržištích, dle odst. 4) písm. b-d) přílohy č. 1 této vyhlášky, vykonává živnostenský úřad.

4)     Řízení o poplatku z veřejného prostranství, které je místní komunikací dle odst. 1), 2) a 3) přílohy č. 1 této vyhlášky, vykonává silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy.

5)     Užívání veřejného prostranství, zejména dle odst. 4) písm. a-d) přílohy č. 1 této vyhlášky, se řídí tržním řádem[3].

Článek 6

Ohlašovací povinnost

1)     Poplatník je povinen ohlásit příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky) předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství, nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 5 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je nutno splnit ohlašovací povinnost do 2 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

2)     Poplatník je povinen ohlásit příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky) ukončení užívání veřejného prostranství a to buď týž den, kdy užívání skončilo, nebo nejvýše dva pracovní dny po tomto dni, mimo osob, které užívají veřejné prostranství dle odst. 4), písm. a-d) přílohy č. 1.

3)     Ohlašovací povinnost plní i poplatník, který je od poplatkové povinnosti osvobozen.

Článek 7

Splatnost poplatku

1)     Poplatek musí být zaplacen nejpozději před zahájením užívání veřejného prostranství a doklad o zaplacení musí být předložen příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky), nejpozději v den zahájení užívání.

2)     Poplatek za užívání veřejného prostranství, dle odst. 4), písm. a-d) přílohy č. 1 této vyhlášky, je splatný ihned při oznámení a platí se v hotovosti.

3)     V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

4)     Poplatek za trvalé užívání je splatný do 25. 2. běžného roku, pokud přesáhne částku 50.000,- Kč může být zaplacen ve dvou splátkách do 25. 2. a 25. 8. běžného roku.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Minimální výše poplatku se stanovuje ve výši 500,- Kč, pokud vyměřená výše poplatku bude nižší než 500,- Kč. Toto neplatí v případě povolení užívání podle článku 3, odst.1, písm. j) této vyhlášky a odst. 4, písm. a - d) přílohy č. 1 této vyhlášky.

Článek 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vyhláška č. 11/2004, vyhláška 19/2006, vyhláška 6/2008 a vyhláška č. 1/2009

Článek 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

…………………………..                                                            ………………………………

   

 Ing. Martin Soukup                                                                        MUDr. Zdeněk Fink

 náměstek primátora                                                                             primátor[1] § 4 odst.1 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

[3] Nařízení města Hradec Králové 1/2002 o tržním řádu

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 8/2012

  1)    Náměstí (včetně průchodů, chodníků pod podloubími, pasáží, podchodů, lávek, sjezdů, nájezdů, schodů a zeleně) – Anenské, Baťkovo, Blažíčkovo, Denisovo, Děkanské, Grégrovo, Jiráskovo, Malé, Masarykovo, 28. října, 5. května, E. F. Buriana, Osvoboditelů, Svobody, Riegrovo, Svatováclavské, Ulrichovo, Vančurovo, Velké.

 2)     Ulice pojmenované v souladu s právními předpisy (včetně mostů, podjezdů, průchodů, chodníků pod podloubími, veřejných parkovišť, pasáží, podchodů, lávek, sjezdů, nájezdů, schodů a zeleně).

 3)     Ulice bez názvu, parkoviště, samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, polní cesty, pěšiny – které jsou dle katastru nemovitostí označeny jako druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace.

 4)     Tržiště a tržnice

a)      městská tržnice u obchodního domu TESCO – provozovatel Technické služby Hradec Králové, příspěvková organizace, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

b)      tržiště u nákupního střediska Hvězda, na vyhrazeném místě – provozovatel Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský

c)      tržiště u nákupního střediska Družba, na vyhrazeném místě – provozovatel Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský

d)      tržiště u nákupního střediska v Malšovicích, na vyhrazeném místě – provozovatel Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský

 5)    Parky a sady – Bidlův park, Farářský park, Fialovy sady, Háječek, Jiráskovy sady, Kubištovy sady, Liskovy sady, park u ZŠ Komenského, sady V. Nováka, Sukovy sady, Šimkovy sady, Žižkovy sady.

 6)    Místa určená pro cirkusy, lunaparky a jiné obdobné atrakce – pozemkové parcely č.214/3 a č. 227 v katastrálním území Hradec Králové a pozemková parcela č.402 v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové (viz. příloha č. 2 vyhlášky).

 7)    Zelené a sportovní plochy veřejně přístupné na pozemcích dle územního plánu města Hradec Králové.

 8)     Vnitrobloky

a)      prostor vymezený pozemkem p.č. 632 v k.ú. Pražské Předměstí – ulice U Koruny

b)      prostor vymezený pozemky st.p.č. 1959, st.p.č. 1955, st.p.č. 2733, p.p.č. 681/14 a p.p.č. 681/6, vše v k.ú. Pražské Předměstí – ulice Haškova

c)      prostor vymezený pozemkem p.č. 167/97 v k.ú. Pražské Předměstí – ulice Průmyslová

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty