Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 3/ 2011

o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území statutárního města Hradec Králové

Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25.10.2011 usnesením č. ZM/2011/516 usneslo vydat dle § 21a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a v souladu s § 84 odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby
1. Podmínkou k výkonu práce řidiče taxislužby je prokázání znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele.
2. Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou.
Čl. II
Organizace zkoušek
1. Přihláška se podává písemně na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové, a to nejpozději 30 dní před dnem konání zkoušky. V přihlášce žadatel uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud se zdržuje mimo místo trvalého pobytu, případně telefon a přihlášku podepíše.
2. Termíny zkoušek se zveřejňují na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové vždy v průběhu prosince na celý další kalendářní rok. Vyhlášené termíny jsou na úřední desce zveřejněny po dobu 30 dnů. Na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové – odbor dopravy (www.hradeckralove.org) jsou uveřejněny po celý kalendářní rok.
3. Ke zkoušce je žadatel pozván na základě písemné pozvánky. Na jeden termín se zařazuje maximálně patnáct žadatelů. Rozdělení uchazečů na jednotlivé termíny se řídí pořadím podání přihlášky
4. Zkoušky vyhodnocuje zkušební komise. Zkušební komise je minimálně tříčlenná. Člen zkušební komise musí být v den konání zkoušky zaměstnancem města Hradec Králové nebo členem volených orgánů statutárního města Hradec Králové.  Předsedou zkušební komise je vždy vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, který jmenuje další členy zkušební komise.
Čl. III
Způsob provádění zkoušky
1. Před zahájením zkoušky každý žadatel prokáže svoji totožnost.
2. Zkouška se skládá ze dvou částí, a to písemného testu a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce a je neveřejná. Obě části zkoušky se skládají v jeden den. Mezi písemným testem a ústní zkouškou je vždy přestávka. Začátek ústní zkoušky je oznámen žadateli bezprostředně po skončení písemného testu.
3. Písemný test obsahuje třicet otázek z místopisu. Na vypracování testu má uchazeč šedesát minut. Ke každé otázce jsou nabízeny tři možné odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Žadatelé nemohou používat plán obce, ani jiné orientační pomůcky. Otázky písemného testu připravují a sestavují členové zkušební komise.
4. Po zahájení ústní části zkoušky je žadateli oznámen výsledek písemného testu. Ústní zkoušku může konat pouze žadatel, který prospěl v písemném testu.
5. Ústní zkouška se skládá z otázek položených jednotlivými členy zkušební komise, přičemž jsou uchazeči položeny minimálně tři otázky. Otázky jsou z místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele.
6. O průběhu zkoušky je vyhotoven protokol podepsaný členy zkušební komise a žadatelem. Protokol obsahuje datum a místo konání zkoušky, jméno a příjmení žadatele, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo písemného testu včetně jeho bodového ohodnocení a popis průběhu ústní části zkoušky a výsledek zkoušky. Odevzdaný test je nedílnou součástí protokolu, na žádost žadatele mu umožní člen zkušební komise nahlédnout do vyhodnoceného testu. Protokol je vyhotoven bezprostředně po ukončení zkoušky.
Čl. IV
Hodnocení zkoušky
1. Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých zkušebních otázek. Správná odpověď na každou otázku z písemného testu je hodnocena jedním bodem. Žadatel v písemném testu prospěl, jestliže dosáhl nejméně 25 bodů.
2. Žadatel prospěl při ústní zkoušce, pokud každá odpověď na položenou otázku byla hodnocena jako správná většinou členů zkušební komise.
3. Žadatel celkově u zkoušky prospěl, pokud prospěl v písemném testu a v ústní části zkoušky. Žadateli, který prospěl, bude vydáno do 15 dnů ode dne vykonání zkoušky osvědčení, které je zpoplatněno správním poplatkem1).
4. Námitky proti výsledku zkoušky musí žadatel doručit na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové do 7 pracovních dnů od konání zkoušky. Lhůta je zachována, pokud alespoň v její poslední den je zásilka předána k poštovní přepravě. Námitky vyřizuje odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové, který podané námitky přezkoumá a do 30 dnů od obdržení námitek odešle žadateli písemné sdělení o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoli, s uvedením důvodu.
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka č. 22, písm. b) sazebníku – poplatek činí 1.000 Kč
Čl. V
Opravné zkoušky
V případě, že žadatel u zkoušky neprospěl, může podat přihlášku k opravné zkoušce. Opravná zkouška se koná vždy v rozsahu celé zkoušky. Žadatel bude zařazen k opravné zkoušce v rámci vyhlášených termínů konání zkoušek podle pořadí podání přihlášky.
Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Prokázání znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele dle této obecně závazné vyhlášky je řidič taxislužby povinen prokázat kontrolním orgánům od 1.7.2012.
2. Osvědčení získaná dle nařízení rady města č. 1/1999 o podmínkách provozování taxislužby na území města Hradec Králové jsou platná.
Čl. VII
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2012.
Ing. Martin Soukup                                                                           MUDr. Zdeněk Fink
náměstek primátora                                                                                  primátor
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25.10.2011 usnesením č. ZM/2011/516 usneslo vydat dle § 21a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a v souladu s § 84 odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby
 1. Podmínkou k výkonu práce řidiče taxislužby je prokázání znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele.
 2. Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou.

Čl. II

Organizace zkoušek
 1. Přihláška se podává písemně na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové, a to nejpozději 30 dní před dnem konání zkoušky. V přihlášce žadatel uvede jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, pokud se zdržuje mimo místo trvalého pobytu, případně telefon a přihlášku podepíše.
 2. Termíny zkoušek se zveřejňují na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové vždy v průběhu prosince na celý další kalendářní rok. Vyhlášené termíny jsou na úřední desce zveřejněny po dobu 30 dnů. Na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové – odbor dopravy (www.hradeckralove.org) jsou uveřejněny po celý kalendářní rok.
 3. Ke zkoušce je žadatel pozván na základě písemné pozvánky. Na jeden termín se zařazuje maximálně patnáct žadatelů. Rozdělení uchazečů na jednotlivé termíny se řídí pořadím podání přihlášky
 4. Zkoušky vyhodnocuje zkušební komise. Zkušební komise je minimálně tříčlenná. Člen zkušební komise musí být v den konání zkoušky zaměstnancem města Hradec Králové nebo členem volených orgánů statutárního města Hradec Králové.  Předsedou zkušební komise je vždy vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, který jmenuje další členy zkušební komise.

Čl. III

Způsob provádění zkoušky
 1. Před zahájením zkoušky každý žadatel prokáže svoji totožnost.
 2. Zkouška se skládá ze dvou částí, a to písemného testu a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce a je neveřejná. Obě části zkoušky se skládají v jeden den. Mezi písemným testem a ústní zkouškou je vždy přestávka. Začátek ústní zkoušky je oznámen žadateli bezprostředně po skončení písemného testu.
 3. Písemný test obsahuje třicet otázek z místopisu. Na vypracování testu má uchazeč šedesát minut. Ke každé otázce jsou nabízeny tři možné odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Žadatelé nemohou používat plán obce, ani jiné orientační pomůcky. Otázky písemného testu připravují a sestavují členové zkušební komise.
 4. Po zahájení ústní části zkoušky je žadateli oznámen výsledek písemného testu. Ústní zkoušku může konat pouze žadatel, který prospěl v písemném testu.
 5. Ústní zkouška se skládá z otázek položených jednotlivými členy zkušební komise, přičemž jsou uchazeči položeny minimálně tři otázky. Otázky jsou z místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele.
 6. O průběhu zkoušky je vyhotoven protokol podepsaný členy zkušební komise a žadatelem. Protokol obsahuje datum a místo konání zkoušky, jméno a příjmení žadatele, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo písemného testu včetně jeho bodového ohodnocení a popis průběhu ústní části zkoušky a výsledek zkoušky. Odevzdaný test je nedílnou součástí protokolu, na žádost žadatele mu umožní člen zkušební komise nahlédnout do vyhodnoceného testu. Protokol je vyhotoven bezprostředně po ukončení zkoušky.

Čl. IV

Hodnocení zkoušky
 1. Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých zkušebních otázek. Správná odpověď na každou otázku z písemného testu je hodnocena jedním bodem. Žadatel v písemném testu prospěl, jestliže dosáhl nejméně 25 bodů.
 2. Žadatel prospěl při ústní zkoušce, pokud každá odpověď na položenou otázku byla hodnocena jako správná většinou členů zkušební komise.
 3. Žadatel celkově u zkoušky prospěl, pokud prospěl v písemném testu a v ústní části zkoušky. Žadateli, který prospěl, bude vydáno do 15 dnů ode dne vykonání zkoušky osvědčení, které je zpoplatněno správním poplatkem1).
 4. Námitky proti výsledku zkoušky musí žadatel doručit na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové do 7 pracovních dnů od konání zkoušky. Lhůta je zachována, pokud alespoň v její poslední den je zásilka předána k poštovní přepravě. Námitky vyřizuje odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové, který podané námitky přezkoumá a do 30 dnů od obdržení námitek odešle žadateli písemné sdělení o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoli, s uvedením důvodu.

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka č. 22, písm. b) sazebníku – poplatek činí 1.000 Kč

Čl. V

Opravné zkoušky

V případě, že žadatel u zkoušky neprospěl, může podat přihlášku k opravné zkoušce. Opravná zkouška se koná vždy v rozsahu celé zkoušky. Žadatel bude zařazen k opravné zkoušce v rámci vyhlášených termínů konání zkoušek podle pořadí podání přihlášky.

Čl. VI

Přechodná ustanovení
 1. Prokázání znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele dle této obecně závazné vyhlášky je řidič taxislužby povinen prokázat kontrolním orgánům od 1.7.2012.
 2. Osvědčení získaná dle nařízení rady města č. 1/1999 o podmínkách provozování taxislužby na území města Hradec Králové jsou platná.

Čl. VII

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2012.

Ing. Martin Soukup                                                                           MUDr. Zdeněk Fink

náměstek primátora                                                                                  primátor

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty