Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 1/2003

o opatření ke zmírnění obtěžování občanů hlukem z provozu předzahrádek

Zastupitelstvo města Hradec Králové vydává na základě ustanovení § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Územní působnost

Omezení stanovené touto vyhláškou se vztahuje na celé území města Hradec Králové.

Článek 2
Věcná působnost

1. Omezení stanovené touto vyhláškou se vztahuje na provozování předzahrádek.

2. Předzahrádkou se pro účely této vyhlášky rozumí zařízení umístěné ve venkovním prostoru a určené k poskytování hostinských služeb, popř. umožňující konzumaci nápojů či potravin zakoupených v provozovně, ke které je takové zařízení připojeno, a to s obsluhou i bez obsluhy.

Článek 3
Omezení provozní doby

Provozní doba předzahrádek musí být stanovena tak, aby nezačínala dříve než v 6 hodin a nekončila ve dnech pondělí až čtvrtek a neděle později než ve 22 hodin a ve dnech pátek a sobota později než ve 23 hodin.

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 1)


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Alois Tuháček 
náměstek primátora


1) § 12 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty