Obecně závazná vyhláška č. 9/2016

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 29. 11. 2016 usnesením č. ZM/2016/1432 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Statutární město Hradec Králové touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území města Hradec Králové (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je Magistrát města Hradec Králové[1]  (dále jen „správce poplatku“). Řízení o poplatcích vykonává, není-li dále stanoveno jinak, odbor správy majetku města. Řízení o poplatcích za užívání veřejných prostranství vymezených v nařízení    o tržním řádu[2] jako tržnice vykonávají Technické služby Hradec Králové, řízení 
  o poplatcích za užívání veřejných prostranství vymezených nařízením o tržním řádu jako tržiště vykonává odbor Živnostenský úřad a řízení o poplatcích za užívání veřejného prostranství, které je místní komunikací, vykonává odbor dopravy.

Čl. II

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[3]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[4]

Čl. III  

Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou vyjmenována v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2 - 21. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. IV

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k obecnému užívání.

Čl. V

Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději před zahájením užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

V případě havárií je nutno splnit ohlašovací povinnost do 2 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

2. V ohlášení poplatník uvede[5]

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[6]

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7]

5. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 10 dnů.

6. Ohlašovací povinnost plní i poplatník, který je od poplatkové povinnosti osvobozen.

7. Poplatník je povinen poplatek sám vyčíslit.

Čl. VI

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (se považují pouze zařízení, které nejsou stavbou ve smyslu stavebních předpisů, např. prodejní stoly nebo pulty tvořené pouze konstrukční kostrou, prodejní stánky, výčepní zařízení apod.)

-    na Riegrově náměstí, nám. 28. října, ul. Letců, ul. Dukelská, podchod tř. Karla IV., tř. Karla IV. (chodník a pochůzná plocha od čp. 502 po čp. 522), ul. S. K. Neumanna, Baťkovo nám., ul. Čelakovského, Masarykovo nám., ul. Švehlova, ul. Puškinova, Gočárova tř.(chodník přilehlý k obchodnímu domu AUPARK), ul. U Koruny, Sukovy sady   100,- Kč

-    předsunuté prodejní místo[8]                                                                            10,- Kč

-    předzahrádky                                                                                                   6,- Kč

-    v případech neuvedených výše v článku 6 odst. 1, písm. a) a v článku 6 odst. 2, písm. c) této vyhlášky                                                                                                       30,- Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb (stavba s dočasnou dobou trvání)                                                                                                                10,- Kč

c) za provádění výkopových prací                                                                        10,- Kč

d) za umístění stavebních zařízení a skládek (manipulační nebo odkládací prostor pro technologii a materiál, zařízení k označení nebo ohrazení staveb, palivové dříví, stavební materiál apod.)  10,- Kč

e) za umístění reklamních zařízení…………………………………………………. 50,- Kč

f) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce                          2,- Kč

g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní, propagační a prezentační akce                       10,- Kč

h) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                     10,- Kč

2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení)

-    na ploše A                                                                                               10 000,- Kč/týden

-    na ploše B                                                                                                 3 500,- Kč/týden

-    na ploše C                                                                                                    500,- Kč/týden

Plochy A, B a C jsou vymezeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa (mimo zóny vymezené nařízením města Hradec Králové č. 18/2006, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel – zóna ISP)

-    pro první vozidlo                                               1 000,- Kč/vozidlo/ započatý měsíc

-    každé další vozidlo stejného provozovatele     1 500,- Kč/vozidlo/ započatý měsíc

c) Sazba poplatku za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (pojízdná prodejna) činí za každé vozidlo a každý i započatý den:

-    pojízdné prodejní zařízení do 5 m2 půdorysné plochy                                 150,- Kč

-    pojízdné prodejní zařízení nad 5 m2 půdorysné plochy                               400,- Kč

Čl. VII

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 2. V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
 3. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. VIII

Osvobození a úlevy

1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[9],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[10].

2. Od poplatku se dále osvobozují:

a) statutární město Hradec Králové, právnické osoby jím zřízené nebo založené a další osoby pořádající akci pod záštitou Města Hradec Králové, jejíž poskytnutí bylo schváleno Radou města nebo Zastupitelstvem města,

b) pořadatel kulturní a sportovní akce zařazené na základě usnesení Rady města nebo Zastupitelstva města Hradec Králové do programu Calendarium Regina,

c) zvláštní užívání veřejného prostranství, které je předmětem úplatného soukromoprávního vztahu mezi uživatelem a vlastníkem pozemku veřejného prostranství.

3. Úleva se poskytuje na sazby poplatků stanovené v čl. 6, odst. 2, písm. b) této vyhlášky pro orgány státní správy a snižuje se na 1/10 uvedené výše.

Čl. IX

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[11]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[12]

Čl. X

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 29. 10. 2013 a obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 5/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 9/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. XI

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

                                                                                                                    

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                    Milan Jaroš                                                                      MUDr. Zdeněk Fink

             náměstek primátora                                                                       primátor[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] nařízení města Hradec Králové č. 7/2013,  o tržním řádu (tržní řád)

[3] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]nařízení města Hradec Králové č.7/2013,  o tržním řádu (tržní řád), čl. 3, odst.8

[9] § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[10] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty