Obecně závazná vyhláška č. 9/2013

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 29. 10. 2013 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.

Předmět úpravy a rozsah působnosti

1)     Touto vyhláškou se zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“). Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství na území města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku, určení míst, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství pro účely této vyhlášky a povinnosti poplatníků.

2)     Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[1]

Článek II.

Výklad pojmů

1)     Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou ve městě Hradec Králové všechna náměstí, ulice, tržnice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, uvedená v příloze č. 1 této vyhlášky.

2)     Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 1. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně.

3)     Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 1 této vyhlášky začalo a končí dnem, kdy toto užívání skončilo, zařízení či předmět byl odstraněn a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

4)     Dlouhodobým užíváním, pro účely této vyhlášky, se rozumí užívání veřejného prostranství po dobu jednoho roku nebo delší, krátkodobým užíváním je užívání veřejného prostranství kratší než jeden rok.

Článek III.

Sazba poplatku

1)     Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství, pokud není stanoven poplatek týdenní, měsíční a roční paušální částkou:

a)        za umístění zařízení pro poskytování nepohostinských služeb (např. opravny, sběrny, předprodej vstupenek, propagační, prezentační a reklamní akce atp.)…………………………………….………………………..................10,- Kč/m2/den

b)           za umístění předzahrádky

-       užívání pouze v pracovní dny……………..……..………………....3,- Kč/m2/den

-       užívání v pracovní dny včetně sobot, nedělí a svátků…….……...1,- Kč/m2/den

c)       za umístění prodejního zařízení (např. stolek, pult, stánek, otevřený a uzavřený přívěs, pojízdnou prodejnu, výčepní zařízení atp.)..…..………..……..20,- Kč/m2/den

-     užívání u OD TESCO……………………………………………….100,- Kč/m2/den

d)       za umístění reklamních zařízení.………….…………………..……..…100,- Kč/m2/den

e)       za umístění cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení)

-               na ploše A........................................………………………........10.000,-Kč/týden

-               na ploše B…………………………….……………………………3.500,-Kč/týden

-               na ploše C…………………………………………………..………..500,- Kč/týden

f)        za užívání pro kulturní a sportovní akce…….………………….…………2,- Kč/m2/den

g)       za vyhrazení trvalého parkovacího místa (mimo zóny vymezené nařízením města Hradec Králové č.18/2006, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel – zóna ISP)

-       pro první vozidlo……………………………………………12.000,-Kč/vozidlo/rok

-       každé další vozidlo stejného provozovatele...………......18.000,-Kč/vozidlo/rok

       

h)       za umístění stavebních zařízení a skládek (např. stavební mechanismy, veškeré zařízení staveniště, podchodná lešení)…….…….......…………………10,- Kč/m2/den

i)         za provádění výkopových prací…………………………….……………10,- Kč/m2/den

j)         za užívání pro tvorbu televizních a filmových děl ………………………10,- Kč/m2/den

Článek IV.

Osvobození od poplatku

1)     Poplatek se neplatí za užívání veřejného prostranství u akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

2)     Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené [2].

3)     Od poplatku je osvobozeno statutární město Hradec Králové, právnické osoby jím zřízené nebo založené a další osoby pořádající akci pod záštitou Města Hradec Králové, jejíž poskytnutí bylo schváleno radou města nebo zastupitelstvem města. Od poplatku jsou osvobozeny akce zařazené do programu Calendarium Regina.

4)     Od poplatku je osvobozeno umístění stojanu na kola, pokud tento stojan neobsahuje reklamu.

5)     Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství podle článku 1 v případě, je-li toto veřejné prostranství užíváno na základě platné nájemní smlouvy.

Článek V.

Řízení o poplatku

1)     Řízení o poplatku vykonává odbor správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové, pokud dále není uvedeno jinak.

2)     Řízení o poplatku na tržnicích a tržištích vykonává živnostenský úřad.

3)     Řízení o poplatku z veřejného prostranství, které je místní komunikací, vykonává silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy. 

Článek VI.

Ohlašovací povinnost

1)     Poplatník je povinen ohlásit předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství, nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na tržnicích a tržištích je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je nutno splnit ohlašovací povinnost do 2 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

2)     Poplatník je povinen ohlásit ukončení užívání veřejného prostranství (s výjimkou ukončení užívání veřejného prostranství na tržnicích a tržištích) a to buď týž den, kdy užívání skončilo, nebo nejvýše dva pracovní dny po tomto dni.

3)     Ohlašovací povinnost plní i poplatník, který je od poplatkové povinnosti osvobozen.

Článek VII.

Splatnost poplatku

1)     Poplatek (s výjimkou poplatku za dlouhodobé užívání) je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

2)     Poplatek za užívání veřejného prostranství, dle odst. 2) přílohy č. 1 této vyhlášky, je splatný v den ohlášení.

3)     V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

4)     Poplatek za dlouhodobé užívání je splatný do 25. 2. běžného roku, pokud přesáhne částku 50.000,- Kč, může být zaplacen ve dvou stejných splátkách do 25. 2. a 25. 8. běžného roku.

Článek VIII.

Zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 11.12.2012.

Článek IX.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2014.

…………………………..                                                            ………………………………

   

  Ing. Martin Soukup                                                                       MUDr. Zdeněk Fink

 náměstek primátora                                                                             primátor[1] § 4 odst.1 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty