Obecně závazná vyhláška č. 9/2008 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 2/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 16. 12. 2008 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 2/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství se mění takto:

Příloha č.1 - Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, se nahrazuje novým zněním.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

V Hradci Králové 29. 12. 2008

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty