Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 města Hradec Králové

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 16. 12. 2003 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět úpravy a rozsah působnosti

(1) Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství na území města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, oznamovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku, určení míst, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství pro účely této vyhlášky a povinnosti poplatníků.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.1)

Článek 2
Výklad pojmů

(1) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou ve městě Hradec Králové všechna náměstí, ulice, tržnice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, uvedená v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 1. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně.

(3) Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 1 této vyhlášky začalo a končí dnem, kdy toto užívání skončilo, zařízení či předmět byl odstraněn a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

(4) Správcem poplatku je Město Hradec Králové prostřednictvím příslušného odboru Magistrátu města Hradec Králové. V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,2) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Sazba poplatku

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství pokud není stanoven poplatek týdenní, měsíční a roční paušální částkou:

a) za umístění zařízení pro poskytování nepohostinských služeb (např.: opravny, sběrny, předprodej vstupenek, propagační, prezentační a reklamní akce atp. )

 • za trvalé umístění - 2000,- Kč/m2/rok
 • krátkodobé užívání - 10,- Kč/m2/den
 • za pojízdnou provozovnu (např. nákladní vozidlo, autobus, přívěs atp.) - 150,- Kč/voz/den

b) za umístění zařízení pro poskytování pohostinských služeb a občerstvení ( např.: předzahrádky, prodej zmrzliny, cukrové vaty atp. )

 • za užívání pouze v pracovní dny - 3,- Kč/m2/den
 • za užívání pouze v pracovní dny včetně sobot, nedělí a svátků - 1,- Kč/m2/den

c) za umístění prodejního zařízení ( např.: stolek, pult, stánek, otevřený a uzavřený přívěs, doprovodné vozidlo, včetně místa pro zboží a obaly, atp. )

 • za trvalé umístění - 4000,- Kč/m2/rok
 • za krátkodobé užívání - 20,- Kč/m2/den
 • za krátkodobé užívání u OD TESCO - 100,- Kč/m2/den
 • za pojízdnou prodejnu - 400,- Kč/voz/den

d) za umístění reklamních zařízení (např.: poutače, transparenty atp., přičemž obrazová /činná/ plocha reklamního zařízení se počítá včetně rámu konstrukce, velikosti jednotlivých obrazových /činných/ ploch umístěné na jednom reklamním zařízení /společné nosné konstrukci/ se sčítají )

 • za trvalé umístění zařízení - 3000,- Kč/m2/rok
 • za krátkodobé užívání zařízení, jehož obr. plocha je do 1 m2 - 5,- Kč/ks/den
 • za krátkodobé užívání zařízení, jehož obr. plocha je do 2 m2 - 10,- Kč/ks/den
 • za krátkodobé užívání zařízení, jehož obr. plocha je nad 2 m2 - 20,- Kč/ks/den

Trvalým umístěním se podle shora uvedených ustanovení rozumí celoroční nebo delší využívání zařízení, krátkodobým užíváním potom využití kratší než jeden rok.

e) za umístění cirkusů (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení)

 • paušální poplatek za umístění cirkusu do 7 dnů - 5000,- Kč
 • za každý další i započatý den - 1000,- Kč

f) za umístění lunaparků a jiných atrakcí (včetně souvisejících doprovodných vozidel, ubytovacích a prodejních zařízení)

 • za umístění na ploše do 250 m2 - 300,- Kč/den
 • za umístění na ploše do 500 m2 - 500,- Kč/den
 • za umístění na ploše do 1000 m2 - 800,- Kč/den
 • za umístění na ploše nad 1000 m2 - 1,- Kč/m2/den

g) za užívání pro kulturní a sportovní akce - 2,- Kč/m2/den

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 1 vozidlo - 12 000,- Kč/voz/rok

 • za každé další vozidlo téže osoby - 18 000,- Kč/voz/rok

i) za umístění stavebních zařízení a skládek (např.lešení, stavebních mechanismů parkování odstaveného vozidla stavby, přípojného vozidla, zařízení staveniště, skládek), jiný zábor

 • do 30 dnů užívání včetně - 3,- Kč/m2/den
 • nad 30 dnů užívání - 5,- Kč/m2/den
 • za umístění kontejnerů k odvozu odpadu - 50,- Kč/ks/den

za umístění podchodného lešení

 • do 30 dnů užívání včetně - 1,- Kč/m2/den
 • nad 30 dnů užívání - 3,- Kč/m2/den

j) provádění výkopových prací

 • do 9 dnů včetně užívání - 1,- Kč/m2/den
 • nad 9 dnů a do 30 dnů včetně užívání - 3,- Kč/m2/den
 • nad 30 dnů užívání - 5,- Kč/m2/den

k) za užívání pro tvorbu televizní a filmových děl - 10,- Kč/m2/den

(2) Sazby poplatků uvedené v odstavci 1, písm. h) se stanovují ve výši 1/10 pro orgány státní správy a samosprávy.

Článek 4
Osvobození od poplatku

(1) Poplatek se neplatí za užívání veřejného prostranství u akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství za vyhrazení trvalého parkovacího místa neplatí osoby zdravotně postižené.3)

(3) Od poplatku je osvobozeno Město Hradec Králové, jeho příspěvkové organizace a další osoby pořádající akci ve veřejném zájmu případně pod záštitou Města Hradec Králové.

(4) Od poplatku je osvobozena reklama do 0,4 m2 obrazové plochy, která je připevněna na konstrukci stojanu na kola.

(5) Od poplatku je osvobozeno užívání veřejného prostranství podle článku 1, v případě, je- li toto veřejné prostranství užíváno na základě platné nájemní smlouvy.

Článek 5
Povolení zvláštního užívání veřejného prostranství

(1) Před započetím užívání veřejného prostranství s výjimkou odst. 4), písm. a), b) přílohy č.1 je poplatník povinen zažádat o vydání povolení k užívání příslušný odbor Magistrátu města Hradec Králové.

(2) Užívání veřejného prostranství povoluje vlastník, v případě, že se jedná o pozemky ve vlastnictví Města Hradec Králové, odbor majetkový, pokud dále není uvedeno jinak .

(3) Užívání veřejného prostranství na tržištích dle odst. 4), písm. c-e) dle přílohy č. 1 této vyhlášky, povoluje odbor živnostenský.

(4) Užívání veřejného prostranství, které je místní komunikací dle odst. 1), 2) a 3) přílohy č. 1, povoluje silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy.

(5) Užívání veřejného prostranství, zejména dle odst. 4), písm. a-e) přílohy č.1 se řídí tržním řádem.4)

Článek 6
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky) ukončení užívání veřejného prostranství a to buď týž den, kdy užívání skončilo, nebo nejvýše dva pracovní dny po tomto dni, mimo osob, kterým bylo vydáno povolení podle čl. 5 odst. (3) nebo kteří užívají veřejné prostranství dle odst. 4), písm. a-b) přílohy č.1.

(2) Poplatník užívající veřejné prostranství trvale je povinen do 31. 1. běžného roku podat správci poplatku přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství.

Článek 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek musí být zaplacen nejpozději před zahájením užívání veřejného prostranství a doklad o zaplacení musí být předložen příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky), který povolil užívání veřejného prostranství nejpozději v den zahájení užívání.

(2) Poplatek za užívaní veřejného prostranství dle odst. 4), písm. a-b) přílohy č.1 je splatný ihned při oznámení a platí se v hotovosti.

(3) Pokud nebyl poplatek zaplacen dle odstavce (1) a (2) tohoto článku, je splatný do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo rozhodnutí vydaného příslušným odborem Magistrátu města Hradec Králové.

(4) Poplatek za trvalé užívání je splatný do 25. 2. běžného roku, pokud přesáhne částku 50 000,- Kč může být zaplacen ve dvou splátkách do 25. 2. a 25. 8. běžného roku.

Článek 8
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.2)

(2) Přeplatek vzniklý ukončením užívání veřejného prostranství před ohlášeným datem vrátí správce poplatku poplatníkovi do 30 dnů ode dne doručení jeho žádosti, činí-li více jak 50,- Kč.

(3) Poplatky se nevyměří, nedosáhnou-li částky 30,- Kč. Toto neplatí v případě povolení užívání podle odst. 4, písm. a-e) přílohy č. 1.

(4) Město Hradec Králové, které poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.6)

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 3/2002, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, se zrušuje.

Článek 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora


1) § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
4) Nařízení města Hradec Králové 1/2002 o tržním řádu
5) § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
6) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

určení míst, která jsou v obci veřejným prostranstvím

1) Náměstí ( včetně průchodů, chodníků pod podloubími, pasáží, podchodů, lávek, sjezdů, nájezdů, schodů a zeleně)

Anenské náměstí, Baťkovo náměstí, Blažíčkovo náměstí, Denisovo náměstí, Děkanské náměstí, Grégrovo náměstí, Jiráskovo náměstí, Malé náměstí, Masarykovo náměstí, náměstí 28. října, náměstí 5. května, náměstí E.F. Buriana, náměstí Osvoboditelů, náměstí Svobody, Riegrovo náměstí, Svatováclavské náměstí, Ulrichovo náměstí, Vančurovo náměstí, Velké náměstí.

2) Ulice pojmenované v souladu s právními předpisy (včetně mostů, podjezdů, průchodů, chodníků pod podloubími, veřejných parkovišť, pasáží, podchodů, lávek, sjezdů, nájezdů, schodů a zeleně)

3) Ulice bez názvu, parkoviště, samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, polní cesty, pěšiny, které jsou dle katastru nemovitosti označeny jako druh pozemku ostatní plochy, využití ostatní komunikace.

4) Tržiště a tržnice

a) Městská tržnice Gayerova kasárna - provozovatel Správa nemovitostí Hradec Králové a.s., Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
b) Městská tržnice u obchodního domu TESCO – provozovatel TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, příspěvková organizace, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
c) Tržiště u nákupního střediska Hvězda na vyhrazeném místě – provozovatel Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský
d) Tržiště u nákupního střediska Družba na vyhrazeném místě – provozovatel Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský
e) Tržiště u nákupního střediska v Malšovicích na vyhrazeném místě – provozovatel Magistrát města Hradec Králové, odbor živnostenský

5) Parky

Bidlův park, Farářský park, Fialovy sady, Háječek, Jiráskovy sady, Kubištovy sady, Liskovy sady, Park u SZŠ Komenského, Sady V. Nováka, Sukovy sady, Šimkovy sady, Žižkovy sady.

6) Místa určená pro cirkusy, lunaparky a jiné obdobné atrakce

Pozemkové parcely č. 214/3 a 227 v katastrálním území Hradec Králové

7) Zelené a sportovní plochy veřejně přístupné na pozemcích města

Dle územního plánu města Hradec Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty