Obecně závazná vyhláška č. 8/2006 města Hradec Králové

o spalování rostlinných materiálů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 4. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 3 odst. 5 a § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro spalování rostlinných materiálů a další povinnosti k ochraně životního prostředí na území města Hradec Králové.

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) rostlinným materiálem - biologicky rozložitelný materiál ze zahrad, sadů, parků a ostatních pozemků jako jehličí, kořeny a stonky bylin, kůra, květenství a plody bylin a dřevin, listí, seno, sláma, tráva atp. s výjimkou suchého kusového dřeva, včetně přirostlé kůry, chrastí a šišek,

b) původcem rostlinného materiálu - fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál.

Článek 3
Spalování rostlinného materiálu

(1) Na území města Hradec Králové je zakázáno spalování rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.

(2) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

(3) Zákaz uvedený v odst. 1 se nevztahuje na zdolávání požárů a na práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií a živelných i jiných krizových situací prováděných v souladu se zvláštními právními předpisy.2)

(4) S rostlinným materiálem lze nakládat a odstraňovat ho pouze vhodným způsobem stanoveným touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy.1),3),5)

Článek 4
Způsoby odstranění rostlinných materiálů

(1) Pro účely této vyhlášky se vhodným způsobem nakládání s rostlinným materiálem a vhodným způsobem jeho odstraňování rozumí

a) kompostování,
b) odkládání v kompostárnách,
c) odkládání ve sběrných dvorech,
d) odkládání ve stanovených termínech na určená místa v rámci systému mobilních svozů zajišťovaných městem určenou oprávněnou osobou (platí pouze pro fyzické osoby),
e) využívání nebo odstraňování jiným vhodným způsobem v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy.1),3),5)

(2) Odstraňování rostlinných materiálů způsobem uvedeným v odst. 1, písm. b), c) tohoto článku je zajištěno prostřednictvím zařízení s možností odložení rostlinných materiálů, jejichž seznam je uveden v příloze této vyhlášky. Provoz těchto zařízení zajistí Město Hradec Králové.

(3) Svoz rostlinných materiálů podle odst. 1, písm. d) této vyhlášky zajišťuje Město Hradec Králové alespoň 2x ročně. O svozu informuje prostřednictvím místního tisku.

Článek 5
Povinnosti vlastníků a původců rostlinného materiálu

Vlastníci a původci rostlinného materiálu jsou povinni ode dne účinnosti této vyhlášky nakládat s rostlinným materiálem a odstraňovat ho způsobem v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy.1),3),5)

Článek 6
Sankce a kontrola

(1) Za porušení této vyhlášky je možné uložit sankci podle zvláštních předpisů. 3),4)

(2) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Hradec Králové.

Článek 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora


1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Vyhláška města Hradec Králové č. 6/2001, o nakládání s komunálním odpadem


Příloha k obecně závazné vyhlášce města Hradec Králové č. 8/2006, o spalování rostlinných materiálů

Seznam zařízení s možností odložení rostlinných materiálů

1.

Sběrný dvůr

Na Brně 362, Hradec Králové

Provozovatel: Hradecké služby, a.s.

2. Sběrný dvůr

Pardubická, Hradec Králové

Provozovatel: Hradecké služby, a.s.

3.

Sběrný dvůr

Říční, Hradec Králové

Provozovatel: Hradecké služby, a.s.

4.

Kompostárna

Březhradská, Hradec Králové - Březhrad (areál skleníků)

Provozovatel: Technické služby HK

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty