Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 18/2004

Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 10. 2005 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 18/2004 se mění takto:

V článku 4, odst. 1 se slova „skutečné náklady v r. 2003 činily 35.479.429,- Kč, počet poplatníků 97.660, skutečné náklady na 1 osobu činí 363,30 Kč“ nahrazují slovy „skutečné náklady v roce 2004 činily 36.864.285,- Kč, počet poplatníků 96.884, skutečné náklady na 1 osobu činí 380,50 Kč“.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty