Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 města Hradec Králové

o místním poplatku za provoz systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 11. 2003 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti poplatníka.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem poplatku je Město Hradec Králové prostřednictvím odboru ekonomického Magistrátu města Hradec Králové (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

Poplatníkem je:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za fyzickou osobu podle Čl. 3 písm. a) této vyhlášky činí 480,- Kč ročně a je tvořena:

a) z částky 230,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Hradec Králové předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a rozúčtovaná na poplatníka a kalendářní rok. Rozúčtování je stanoveno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

(2) Sazba poplatku za fyzickou osobu podle Čl. 3 písm. b) této vyhlášky činí 480,- Kč; pokud má tato fyzická osoba trvalé bydliště na území města Hradec Králové, činí sazba poplatku 240,- Kč.

Článek 5
Úlevy a osvobození od poplatku

(1) Je-li poplatníkem fyzická osoba podle Čl. 3 písm. a), která v kalendářním roce, za který se poplatek odvádí, nedovrší 15 let nebo dovrší alespoň 70 let, snižuje se sazba poplatku na 50 %.

(2) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které v kalendářním roce, tj. od 1. 1. do 31. 12. trvale žijí v zahraničí. Tuto skutečnost doloží každoročně do 28. 2. dokladem ze země pobytu, společně s českým překladem. Pokud tato osoba vlastní byt na území města Hradec Králové doloží čestné prohlášení, že byt nepronajímá.

Článek 6
Oznamovací povinnost

Poplatník (společný zástupce, vlastník nebo správce) je povinen do 30 dnů správci poplatku oznámit jména a data narození osob, u kterých nastala poplatková povinnost nebo změna rozhodná pro výpočet poplatku.

Článek 7
Splatnost poplatku

Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:

a) najednou, nejpozději do 25. dubna příslušného kalendářního roku
b) činí-li celková poplatková povinnost společného zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu více jak 1 000,- Kč, je možno poplatek platit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 25. dubna a do 25. října příslušného kalendářního roku
c) činí-li celková poplatková povinnost společného zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu více jak 10 000,- Kč, je možno poplatek platit ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 25. února, do 25. května, do 25. srpna a do 25. listopadu příslušného kalendářního roku, případně ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do 25. dne příslušného měsíce.

Zjištěný přeplatek na poplatku se na žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 8
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové, které poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 3)

(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce.

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 7/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se zrušuje.

Článek 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1edna 2004.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora


1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůPříloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce města Hradec Králové o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Hradci Králové na rok 2004

Podle § 10 b, odst. 3a, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je 1. část poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Hradci Králové, určena na základě nákladů města na provoz systému nakládání s komunálním odpadem v Hradci Králové na rok 2004 ve výši 230,- Kč.

Podle § 10 b, odst. 3b, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je 2. část poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Hradci Králové, stanovena na základě skutečných nákladů města (Technické služby Hradec Králové a Marius Pedersen a. s. Hradec Králové) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2002 ve výši 250,- Kč. (Částka 250,- Kč je maximální možná částka, přestože částka skutečná činí 262,- Kč na osobu).

Náklady města Hradec Králové na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2002 činí celkem 25.719,- tis. Kč.

Počet fyzických osob, které mají v Hradci Králové trvalý pobyt (95.755) a počet staveb sloužících k individuální rekreaci na území Hradce Králové, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (2.276) – celkem 98.031 osob.

Podle § 10 b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Hradci Králové, je stanoven poplatek na rok 2004 ve výši

480,- Kč/osobu/rok .

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty