Obecně závazná vyhláška č. 8/2002 města Hradec Králové

o schválení změn Územního plánu města Hradec Králové č. 1,2,7,20

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 29.10.2002, usnesením č.381/2002, č. 382/2002, č. 383/2002 a č. 384/2002 schválilo na základě § 31, odst. 1) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny Územního plánu města Hradec Králové č. 1, 2, 7, 20.

V souladu s § 29, odst. 3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s § 84 odst. 2), písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo města Hradec Králové usnesením č. 385/2002 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Účel vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška vyhlašuje změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 1, 2, 7, 20:

(1) Změna č. 1 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Plotiště nad Labem při silnici I/35 (ulice Koutníkova), vpravo při výjezdu z města.
Původní funkční využití: „plochy orné půdy“ s výhledovým funkčním využitím „plochy pro motorovou dopravu – ostatní“ a „plochy krajinné zeleně“
Nové funkční využití: „plochy pro motorovou dopravu – ostatní“ a „plochy krajinné zeleně“

(2) Změna č. 2 – změna vodohospodářské části Územního plánu města Hradec Králové – upřesnění trasy přeložky vodního toku Melounky v k.ú. Plotiště nad Labem

(3) Změna č. 7 – změna funkčního využití plochy v k.ú. Svobodné Dvory, při ulici Klacovská.
Původní funkční využití: „plochy orné půdy“
Nové funkční využití: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“

(4) Změna č. 20 – změna funkčního využití plochy v k.ú. Třebeš, lokalita u Městské čistírny odpadních vod, při silnici III. tř. č. 29810 Hradec Králové – Vysoká nad Labem.
Původní funkční využití: „plochy orné půdy“ a „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“
Nové funkční využití: „plochy krajinné zeleně“

Článek 2
Změna závazné části Územního plánu města Hradec Králové

Změna závazné části Územního plánu města Hradec Králové, která byla vymezena usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. 249/2002 ze dne 25.6.2002 o schválení změny č. 25 a vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002 o závazné části Územního plánu města Hradec Králové, spočívá ve změně funkčního využití ploch dle článku 1 této obecně závazné vyhlášky.

Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 1, 2, 7, 20 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území v měřítku 1 : 5000. Rozsah změn funkčního využití je graficky vymezen v dokumentacích změn č. 1, 2, 7, 20, které jsou samostatnými přílohami Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Územní rozsah platnosti

Tato vyhláška platí pro správní území města Hradec Králové, které je vymezeno souborem katastrálních území: Březhrad, Hradec Králové, Kluky, Kukleny, Malšova Lhota, Malšovice, Nový Hradec Králové, Piletice, Plácky, Plačice, Plotiště nad Labem, Pouchov, Pražské Předměstí, Roudnička, Rusek, Slatina, Slezské Předměstí, Svinary, Svobodné Dvory, Třebeš a Věkoše.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace změn Územního plánu města Hradec Králové č. 1, 2, 7, 20 jsou uloženy na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatné přílohy platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty