Obecně závazná vyhláška č. 7/2017,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 20. 6. 2017 usnesením č. ZM/2017/1739 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Statutární město Hradec Králové touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území města Hradec Králové (dále také „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je Magistrát města Hradec Králové (dále jen „správce poplatku“).[1]

  Na výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství se podílejí odbory uvedené v příloze č. 27.

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

 2. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

Čl. 3

Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou vyjmenována v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2 – 26. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději před zahájením užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

  V případě havárií je nutno splnit ohlašovací povinnost do 2 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

 2. V ohlášení poplatník uvede[4]

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

 3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

 1. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

 4. Ohlašovací povinnost plní i poplatník, který je od poplatkové povinnosti osvobozen.

Čl. 6

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 1. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

 • na Riegrově náměstí, nám. 28. října, ul. Letců, ul. Dukelská, podchod tř. Karla IV., tř. Karla IV. (chodník a pochůzná plocha od čp. 502 po čp. 522), ul. S. K. Neumanna, Baťkovo nám., ul. Čelakovského, Masarykovo nám., ul. Švehlova, ul. Puškinova, Gočárova tř.(chodník přilehlý k obchodnímu domu AUPARK), ul. U Koruny, Sukovy sady                    100,- Kč

 • předsunuté prodejní místo[7]                                                                            10,- Kč

 • předzahrádky                                                                                                   3,- Kč

 • v případech neuvedených výše v článku 6 odst. 1, písm. a) této vyhlášky 30,- Kč

 1. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje                 10,- Kč

 2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb10,- Kč

 3. za provádění výkopových prací                                                                        10,- Kč

 4. za umístění stavebních zařízení a skládek                                                         10,- Kč

 5. za umístění reklamních zařízení………………………………………………… 50,-Kč

 6. za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce                          2,- Kč

 7. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                        10,- Kč

 8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                     10,- Kč

   

 1. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

  1. za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

 • na ploše A                                                                                               10 000,- Kč/týden

 • na ploše B                                                                                                 3 500,- Kč/týden

 • na ploše C                                                                                                    500,- Kč/týden

  Plochy A, B a C jsou vymezeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa (mimo zóny vymezené nařízením města Hradec Králové č. 18/2006, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání motorových vozidel – zóna ISP)

 • pro první vozidlo                                               1 000,- Kč/vozidlo/ započatý měsíc

 • každé další vozidlo stejného provozovatele     1 500,- Kč/vozidlo/ započatý měsíc

Čl. 7

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

 2. V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

 3. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[8],

  2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[9].

 2. Od poplatku se dále osvobozují:

  1. statutární město Hradec Králové, právnické osoby jím zřízené nebo založené a další osoby pořádající akci pod záštitou Města Hradec Králové, jejíž poskytnutí bylo schváleno Radou města nebo Zastupitelstvem města,

  2. pořadatel kulturní a sportovní akce zařazené na základě usnesení Rady města nebo Zastupitelstva města Hradec Králové do programu Calendarium Regina,

  3. zvláštní užívání veřejného prostranství, které je předmětem úplatného soukromoprávního vztahu mezi uživatelem a vlastníkem pozemku veřejného prostranství.

  4. pojízdné prodejny, u kterých nebude užívání veřejného prostranství delší než 30 min.

 3. Úleva se poskytuje na sazby poplatků stanovené v čl. 6, odst. 2, písm. b) této vyhlášky pro orgány státní správy a snižuje se na 1/10 uvedené výše.

Čl. 9

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[11]

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 29. 11. 2016 a obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 1/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 9/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                    Milan Jaroš                                                                      MUDr. Zdeněk Fink

             náměstek primátora                                                                       primátor

 

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7]nařízení města Hradec Králové č.7/2013,  o tržním řádu (tržní řád), čl. 3, odst.8

[8] § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[9] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Přílohy:

příloha č. 01 - textový výčet prostranství.pdf
příloha č. 02 - umístění cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí.pdf
příloha č. 03 - k. ú. Březhrad.pdf
příloha č. 03 - k. ú. Březhrad.pdf
příloha č. 04 - k. ú. Hradec Králové.pdf
příloha č. 05 - k. ú. Kluky.pdf
příloha č. 06 - k. ú. Kukleny.pdf
příloha č. 07 - k. ú. Malšovice u Hradce Králové a Malšova Lhota.pdf
příloha č. 08 - k. ú. Nový Hradec Králové.pdf
příloha č. 09 - k. ú. Piletice.pdf
příloha č. 10 - k. ú. Plácky.pdf
příloha č. 11 - k. ú. Plačice.pdf
příloha č. 12 - k. ú. Plotiště nad Labem.pdf
příloha č. 13 - k. ú. Pouchov a Věkoše.pdf
příloha č. 14 - k. ú. Pražské Předměstí.pdf
příloha č. 15 - k. ú. Roudnička.pdf
příloha č. 16 - k. ú. Rusek.pdf
příloha č. 17 - k. ú. Slatina u Hradce Králové.pdf
příloha č. 18 - k. ú. Slezské Předměstí.pdf
příloha č. 19 - k. ú. Svinary.pdf
příloha č. 20 - k. ú. Svobodné Dvory.pdf
příloha č. 21 - k. ú. Třebeš.pdf
příloha č. 22 - tržiště u nákupního střediska Hvězda.pdf
příloha č. 23 - tržiště u nákupního střediska Pod Strání v ulici Milady Horákové.pdf
příloha č. 24 - tržiště u nákupního střediska v Malšovicích.pdf
příloha č. 25 - tržiště u nákupního střediska Slávie ve Věkoších.pdf
příloha č. 26 - tržiště u nákupního střediska Jiřina ve Farářství.pdf
příloha č. 27 - výběr poplatku.pdf

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty