Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 24. 11. 2009 usneslo vydat podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 města Hradec Králové o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V článku 4 odst. 1 písm. b) se slova „skutečné náklady v roce 2007 činily 40.396.057,61 Kč, počet poplatníků 95.950, skutečné náklady na 1 osobu činí 421,01 Kč“, nahrazují slovy „skutečné náklady v roce 2008 činily 41.806.891 Kč, počet poplatníků 95.597, skutečné náklady na 1 osobu činí 437,33 Kč“. ¨

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty