Obecně závazná vyhláška č. 7/2006 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 8/2002, č. 10/2004, č. 17/2004, č. 19/2004, č. 2/2005, č. 6/2005 a č. 1/2006

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 4. 2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje změna závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 94, které spočívá v níže uvedené změně funkčního využití ploch vymezených ve výkresu B.2. - Funkční využití území:

v k.ú. Věkoše, ulice Akademika Bedrny

a) původní funkční využití: „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“- výhled
nové funkční využití: „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“- návrh“

b) původní funkční využití: „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť"
nové funkční využití: „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“- návrh“

c) původní funkční využití: „plochy krajinné zeleně“- návrh
nové funkční využití: „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť – návrh.

(2) Rozsah změny funkčního využití ploch je znázorněn v dokumentací změny Územního plánu města Hradec Králové č. 94, která je zpracována jako samostatná příloha Územního plánu města Hradec Králové.

(3) Záznam o schválené změně Územního plánu města Hradec Králové č. 94 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území doplněním do samostatného sešitu.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace schválené změny Územního plánu města Hradec Králové č. 94 je uložena na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatná příloha platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty