Obecně závazná vyhláška č. 7/2003 města Hradec Králové

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 11. 2003 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, sazbu, splatnost poplatku a povinnosti poplatníků. Poplatku podléhá každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem poplatku je Město Hradec Králové prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové (dále jen „správce poplatku“) . V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj za tři měsíce činí 5 000,- Kč.

(2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší tří měsíců, bude poplatek vyměřen v poměrné výši.

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne zahájení provozování výherního hracího přístroje.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozování hracího přístroje a splněním povinností podle článku 6. Zjištěný přeplatek na poplatku se na písemnou žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 6
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku:

a) uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu, a to nejpozději jeden den před zahájením provozu
b) ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik poplatkové povinnosti, a to přede dnem jejího skončení

Písemné ohlášení musí obsahovat název právnické osoby provozovatele, jeho sídlo a identifikační číslo, číslo účtu a název peněžního ústavu, kde jsou soustředěny finanční prostředky, které se týkají jeho podnikatelské činnosti.

Článek 7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyměření.

Článek 8
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vnikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové, které poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.3)

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 5/2002, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, se zrušuje.

Článek 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora


1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty