Obecně závazná vyhláška č. 7/2001 města Hradec Králové

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 30. 10. 2001 usneslo vydat na základě § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) tuto obecně závaznou vyhlášku statutárního města:

Článek 1
Základní ustanovení

1. Na území statutárního města Hradec Králové se zavádí placení a vybírání poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1)
2. Správu poplatku provádí Magistrát města Hradec Králové, odbor ekonomický. 

Článek 2
Poplatník

Poplatníkem je:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a rodná čísla osob, za které poplatek odvádějí a to

  • do 15. 1. příslušného kalendářního roku
  • do 30 dnů ode dne, kdy nastala změna rozhodná pro výpočet poplatku

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

Článek 3
Sazba poplatku

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí  360,- Kč   za poplatníka  a kalendářní rok.

2. Je-li poplatníkem  fyzická osoba, která v kalendářním  roce, za který se poplatek odvádí,
nedovrší  15 let nebo dovrší alespoň 70 let, snižuje se sazba poplatku na 50%.

3. Sazbu poplatku tvoří:

a) částka    133,-   Kč   za poplatníka a kalendářní rok,   a
b) částka    227,- Kč, stanovená na základě skutečných nákladů statutárního města Hradec Králové předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a rozúčtovaná na poplatníka a kalendářní rok; rozúčtování je stanoveno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 4
Splatnost poplatku

Poplatek se platí bez vyměření a je splatný: 

a) najednou, nejpozději do 25. února příslušného kalendářního roku 
b) činí-li celková poplatková povinnost společného zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu více jak 1000 Kč, je možno poplatek platit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 25. února a do 25. srpna příslušného kalendářního roku
c) činí-li celková poplatková povinnost společného zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce domu více jak 10000 Kč, je možno poplatek platit ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 25. února, do 25. května, do 25. srpna a do 25. listopadu příslušného kalendářního roku, případně ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do 25. dne příslušného měsíce
d) poplatek může být zaplacen i jednorázově do konce února příslušného kalendářního roku

Článek 5
Placení poplatku

1. Poplatek může za poplatníka uhradit:

a) společný zástupce domácnosti
b) vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu, popřípadě jiné nemovitosti, ve které jsou fyzické osoby s trvalým pobytem

2. Poplatek bude hrazen  poštovní poukázkou vydanou   správcem   poplatku  nebo  hotově
v pokladně správce poplatku nebo na bankovní účet správce poplatku.

Článek 6
Společná a závěrečná ustanovení

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.

2.  Nesplní-li poplatník  svou poplatkovou nebo oznamovací povinnost podle této obecně  závazné vyhlášky, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém tato povinnost vznikla.

3.  V  řízení ve věcech poplatku stanoveného touto vyhláškou platí zvláštní zákon, 2) pokud
 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

4.  Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých  případech  poplatek  snížit  nebo  prominout.  O snížení nebo   prominutí  poplatku nad 20 tisíc Kč rozhoduje na návrh správce daně  Zastupitelstvo města  Hradec Králové,  do  20 tisíc  Kč  Rada  města  Hradec  Králové.   Rozhodnutí  o  snížení   nebo prominutí poplatku  nemusí  obsahovat  odůvodnění a opravné prostředky se proti němu   nepřipouštějí.

5. V případě změny místa  trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši , která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce.

Článek 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Bedřich Koros
náměstek  primátora               


1) § 1 písm. h) a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
2) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 


Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce statutárního města Hradec Králové o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu v Hradci Králové na rok 2002

Skutečné náklady města Hradec Králové na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2000 jsou 227 Kč/osobu.

Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2000 na území města Hradec Králové – 21.948.249 Kč. (Technické služby Hradec Králové – 17.611.000 Kč, Marius Pedersen a.s. Hradec Králové – 4.337.249 Kč).

Počet fyzických osob, které mají v Hradci Králové trvalý pobyt a počet staveb sloužících k individuální rekreaci na území města Hradec Králové, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba – 97.000.

21.948.249 : 97.000 = 227 Kč/osobu.

Částka stanovená na základě skutečných nákladů statutárního města Hradec Králové na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku (2000) činí

227,- Kč/na osobu (poplatníka) uvedenou v článku 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty