Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 24. 11. 2009 vydat podle § 4 odst. 1 písm. v), § 6 odst. 4 písm. b), § 11, § 12 a § 16a odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku statutárního města:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 4/2008 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí se mění takto:

1. V čl. 2 písm. a) se slova „zvyšuje na 4,5“ nahrazují slovy „stanoví 2,0“
2. V čl. 2 písm. b) se číslovka „3,5“ nahrazuje číslovkou „1,6“.
3. Čl. 5 se zrušuje.
4. Dosavadní čl. 6 se označuje jako čl. 5.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty