Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 7/2003, o místním poplatku za provoz

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání konaném dne 17. 6. 2008 usneslo v souladu s unstanovením § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dále na základě ustanovení § 10, písm. a) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydat následující obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Článek1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 9/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění takto:

1. Článek 5 se nahrazuje novým zněním:

"Článek 5
Řízení o poplatku

(1) Řízení o poplatku vykonává odbor správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové, pokud dále není uvedeno jinak.

(2) Řízení o poplatku na tržištích dle odst. 4), písm. c-e) dle přílohy č. 1 této vyhlášky, vykonává odbor živnostenský úřad.

(3) Řízení o poplatku z veřejného prostranství, které je místní komunikací dle odst. 1), 2) a 3) přílohy č. 1, vykonává silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy.

(4) Užívání veřejného prostranství, zejména dle odst. 4), písm. a-e) přílohy č. 1 se řídí tržním řádem. 4)"

2. Článek 6 se nahrazuje novým zněním:

"Článek 6
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit písemně příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky) užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 5 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je nutno splnit oznamovací povinnost do 2 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

(2) Poplatník je povinen oznámit písemně příslušnému odboru (dle článku 5 této vyhlášky) ukončení užívání veřejného prostranství a to buď týž den, kdy užívání skončilo, nebo nejvýše dva pracovní dny po tomto dni, mimo osob, které užívají veřejné prostranství podle čl. 5 odst. 3) nebo které užívají veřejné prostranství dle odst. 4), písm. a-b) přílohy č. 1."

(3) V článku 7 odst. 1 se slova "který povolil užívání veřejného prostranství" zrušují.

(4) V článku 7 odst. 2 se slova "a platí v hotovosti" zrušují.

Část druhá
Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Článek 2

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 7/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj se mění takto:

V úvodní větě se slova "§ 10 písm. a)" nahrazují slovy "§ 10 písm. d)". V článku 2 se slova "odbor kultury a cestovního ruchu" zrušují.

Část třetí
Účinnost

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

V Hradci Králové 23. 6. 2008

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty