Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 města Hradec Králové

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání konaném dne 27. 11. 2007 usneslo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a dále na základě ustanovení § 10, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydat následující obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět úpravy


Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území Statutárního města Hradec Králové a stanoví povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení ve vlastnictví města Hradec Králové sloužících potřebám veřejnosti.

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a. chovatelem psa je osoba, která drží nebo chová psa (psy)
b. psovodem každá osoba, která psa vede či doprovází při jeho pohybu na veřejném prostranství
c. veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení nacházející se na území města Hradec Králové, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
d. vodítkem prostředek uzpůsobený k vedení psa
e. náhubkem prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa, který musí být upevněn a umístěn tak, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození věci zuby psa
f. psem zvláštního určení pes lovecký, slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes Policie České republiky, Armády České republiky a Městské policie Hradec Králové(1)

Článek 3
Pravidla pro pohyb psů

1. Na veřejném prostranství je pohyb psů povolen pouze pod přímým dohledem psovoda. Psovod je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejném prostranství pod účinnou kontrolou nebo dohledem tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou osobou či zvířetem či ke vzniku jiné škody. Psovod je povinen ne veřejném prostranství při uvázání psa vždy opatřit tlamu náhubkem a zároveň musí zajistit psa tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou osobou či ke vzniku jiné škody.
2. Na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 této vyhlášky je psovod povinen vést psa na vodítku. Vodítko musí umožňovat ovládání psa tak, aby psovod mohl znemožnit útok či jiné obtěžování ze strany psa vůči osobám či jiným psům přítomným na veřejném prostranství. Vodítko nesmí být překážkou pro pohyb chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků.
3. Na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 2 této vyhlášky je psovod povinen vést psa na vodítku a s nasazeným náhubkem.
4. Povinnost stanovenou v odst. 3 má psovod zároveň i při pohybu se psem na zastávkách hromadné dopravy, při veřejném shromáždění občanů, veřejných produkcích nebo sportovních akcích na veřejném prostranství.
5. Povinnosti stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku se nevztahují na psovody vedoucí či doprovázející psy zvláštního určení při výkonu služby.

Článek 4
Identifikace psů

1. Při pohybu na veřejném prostranství je psovod povinen zajistit označení psa evidenční známkou.(2)
2. Při pohybu psa na veřejném prostranství je psovod, který vede psa, jehož chovatelem je osoba s trvalým pobytem či sídlem na území města Hradec Králové, povinen na výzvu strážníka Městské policie předložit evidenční známku ke kontrole.

Článek 5
Sankce a kontrola

1. Za porušení této vyhlášky je možné uložit sankci podle zvláštních předpisů.(3)
2. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Hradec Králové.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2004 města Hradec Králové, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

V Hradci Králové 3. 12. 2007

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Pavla Finfrlová
náměstkyně primátora

Přílohy

doc Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství, na nichž je pohyb psa možný, (44,5 kB)

doc Příloha č. 2 - Seznam veřejných prostranství, na nichž je pohyb psa možný, (22,5 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty