Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové, vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 8/2002, č. 10/2004, č. 17/2004, č. 19/2004 a 2/2005

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 28.6.2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašují změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 76, 78 a 33, které spočívají v níže uvedených změnách funkčního využití ploch vymezených ve výkresu B.2. - Funkční využití území:

změna č. 33 - změna funkčního využití plochy v k.ú. Plačice, jižně od ul. Vlčkovická

původní funkční využití: „plochy orné půdy“
nové funkční využití: „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“

změna č. 76 - změna funkčního využití ploch v následujících lokalitách:

1. v k.ú. Pražské Předměstí, na nároží ulic Gebauerova a Veverkova

původní funkční využití: „sportovní a rekreační plochy“
nové funkční využití: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“

2. v k.ú. Plotiště nad Labem, rodinné domy čp. 477, 472, 444, 441, 455 a 456 v ul. U Náhona včetně částí zahrad přilehlých k rod. domům

původní funkční využití: „plochy sadů a zahrad“
nové funkční využití: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“

3.a v k.ú. Piletice, rodinné domy čp. 21, 32, 18, 39, 16 a 15 v ul. Piletická včetně zahrad přilehlých k rod. domům

původní funkční využití: „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“
nové funkční využití: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“

3.b v k.ú. Piletice, v okolí vodní plochy jižně od ul. Piletická

původní funkční využití: „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“
nové funkční využití: „vodní toky a vodní plochy obecné“

3.c v k.ú. Piletice, jižně od ul. Piletická, za rod. domem čp. 7

původní funkční využití: „plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť“
nové funkční využití: „plochy orné půdy“

změna č. 78 - změna funkčního využití ploch v následujících lokalitách:

1. v k.ú. Věkoše, jižně od ul. Plotišťská

původní funkční využití: „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“
nové funkční využití: „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“

2. v k.ú. Pražské Předměstí, bytový dům čp. 1504-1511 v ul. Jungmannova včetně částí pozemků přilehlých k bytovému domu

původní funkční využití: „plochy parků, lesoparků a městské zeleně“
nové funkční využití: „čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby“

3. v k.ú. Roudnička, jižně od ul. Dolní

původní funkční využití: „plochy orné půdy“
nové funkční využití: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“

(2) Rozsah změn funkčního využití ploch je znázorněn v dokumentacích změn Územního plánu města Hradec Králové č. 33, 76 a 78, které jsou zpracovány jako samostatné přílohy Územního plánu města Hradec Králové.

(3) Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 33, 76 a 78 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území doplněním do samostatného sešitu.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace schválených změn Územního plánu města Hradec Králové č. 33, 76 a 78 jsou uloženy na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatné přílohy platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty