Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 města Hradec Králové

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 11. 2003 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu na území města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti poplatníků.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem poplatku je Město Hradec Králové prostřednictvím odboru ekonomického Magistrátu města Hradec Králové (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

Poplatek z ubytovací kapacity platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 3,- Kč za každé využité lůžko a den.

(2) Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou ve výši 50 % z výše poplatku vypočtené z plného využití celkové ubytovací kapacity příslušného zařízení.

Článek 5
Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo mají k němu právo hospodaření,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne zahájení ubytovací činnosti, nejméně 30,- Kč.

(2) Ukončením ubytovací činnosti zaniká povinnost platit poplatek.

(3) Zjištěný přeplatek na poplatku se na žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 7
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku zahájení nebo ukončení poskytování ubytování nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti.

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem, uvede též čísla účtů u bankovních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen do 10 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí podat správci poplatku vyplněné přiznání s výpočtem poplatku (vyjma poplatku stanoveného roční paušální částkou) .

(4) Poplatník je povinen vést řádně evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Stránky ubytovacích knih musí být chronologicky očíslovány. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně, musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem 2).

Článek 8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný bez vyměření nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

(2) Roční paušální výše poplatku je splatná do 25. 1. běžného roku, předem bez vyměření na účet správce poplatku.

(3) Roční paušální poplatek vyšší než 5 000,- Kč je splatný ve čtyřech splátkách k 25. 1., 25. 4., 25. 7. a k 25. 10.

Článek 9
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové, které poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.4)

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 6/2002, o místním poplatku z ubytovací kapacity, se zrušuje.

Článek 12

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora


1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
4) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty