Obecně závazná vyhláška č. 6/2002 města Hradec Králové

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 24. 9. 2002 usneslo vydat podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku z ubytovací kapacity v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu na území města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti poplatníků.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem poplatku je Město Hradec Králové prostřednictvím odboru ekonomického magistrátu města (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

Poplatek z ubytovací kapacity platí fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní nebo právnická osoba, která má k němu právo hospodaření.2)

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

(2) Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou ve výši 50% z výše poplatku vypočtené z plného využití celkové ubytovací kapacity příslušného zařízení.

Článek 5
Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo mají k němu právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne faktického zahájení ubytovací činnosti, nejméně 30,- Kč.

(2) Ukončením ubytovací činnosti zaniká povinnost platit poplatek.

(3) Zjištěný přeplatek na poplatku se na žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 7
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku zahájení nebo ukončení poskytování ubytování nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti.

(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem, uvede též čísla účtů u bankovních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen do 10 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí podat správci poplatku vyplněné přiznání s výpočtem poplatku (vyjma poplatku stanoveného roční paušální částkou).

(4) Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly poplatkové povinnosti, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být chronologicky očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.

Článek 8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný bez vyměření nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

(2) Roční paušální výše poplatku je splatná do 25. 1. běžného roku, předem bez vyměření na účet správce poplatku.

(3) Roční paušální poplatek vyšší než 5 000,- Kč je splatný ve čtyřech splátkách k  25. 1., 25. 4., 25. 7. a k  25. 10.

Článek 9
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací  (poplatkovou) povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové jako správce poplatku, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo zčásti prominout.4)

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
Vyhláška č. 4/1998 města Hradec Králové, o místních  poplatcích, ve znění pozdějších úprav

Článek 12

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ing. Oldřich Vlasák
náměstek primátora

Ing. Miroslav Zbudil
primátor města


1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) §58, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
3) §37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
4) §16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty