Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 města Hradec Králové

o nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo   města   Hradec   Králové   podle  §  84,   odst.   2,   písm.   i)   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ustanovení § 17, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, schválilo usnesením č. 427 ze dne 30.10.2001 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I
Základní ustanovení

Článek 1
Předmět a působnost

Tato vyhláška stanovuje:

1) Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Hradec Králové (dále jen město) včetně míst, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují.

2) Systém nakládání se stavebním odpadem.

Článek 2
Závaznost

Tato vyhláška je závazná pro:

1) Všechny fyzické osoby, které pobývají na území města.

2) Fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

3) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud při jejich činnosti  vznikají odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady podobné komunálnímu a využívají  zavedený systém na základě písemné smlouvy s městem, která obsahuje výši sjednané ceny za tuto službu.1)

1)   Podle § 17 odst. 5 zákona 185/2001 Sb,. o odpadech.

Článek 3
Základní pojmy

1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí  zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Zejména se jedná o tyto druhy odpadů:

a) směsný komunální odpad je pro účely této vyhlášky zbytkový odpad po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů (smetí, popel, škvára, pevné kuchyňské odpady, zbytky jídel, vyřazené drobné předměty a hmoty atp.)
b) odpad získaný odděleným sběrem (papír, plasty, drobné kovové předměty, bílé a tmavé sklo atp.)
c) nebezpečné složky komunálního odpadu získané odděleným sběrem (oleje, barvy, tuky, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atp.)
d) objemný odpad je pro účely této vyhlášky takový komunální odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do sběrných nádob a neobsahuje nebezpečné složky

3) Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

4) Sběrná nádoba je pro účely této vyhlášky označená  typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem 0,07 – 5 m3 . Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je též velkoobjemový kontejner ( vnitřní objem větší než 5m3 ) a odpadkový koš.

5) Oprávněná osoba je každá městem určená osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.2)

2) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


6) Určené místo pro odkládání komunálního odpadu jsou pro účely této vyhlášky označené sběrné nádoby a městem stanovené sběrné dvory, příp. mobilní prostředky pro cyklický svoz.

7) Stanoviště odpadových nádob pro ukládání komunálního odpadu je pro účely této vyhlášky místo určené vlastníkem nemovitosti po dohodě s oprávněnou osobou, na kterém budou uloženy sběrné nádoby na komunální odpad.

8) Stanoviště odpadových nádob na separovaný sběr pro ukládání tříděného odpadu je pro účely této vyhlášky místo, které si určí zástupci komisí místních samospráv po dohodě s oprávněnou osobou.

Část  II
Systém nakládání s komunálním odpadem

Článek 4
Organizace systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1) Směsný komunální odpad je na stanovištích odpadových nádob ukládán do popelnicových nádob, kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů.

2) Separovaný odpad je na stanovištích sběrných nádob pro separovaný sběr ukládán do následujících označených sběrných nádob:

 papír    
 plasty    
 sklo bílé  - zvony
 sklo barevné  - zvony

3) Nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný odpad a odpad ze zeleně je svážen min. 2x ročně oprávněnou osobou velkoobjemovými kontejnery, nebo je možné tento odpad odevzdat ve sběrných dvorech.

Článek 5
Všeobecné povinnosti

1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí, a který je v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.

2) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

3) S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech určena. Při tomto nakládání  s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.3)

3) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb. (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6
Povinnosti fyzických osob

1) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených podle této vyhlášky, jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle stanoveného systému, pokud odpad sami nevyužijí.

2) Fyzické osoby jsou zejména povinny:

a) Odpad získaný odděleným sběrem odkládat pouze do zvláštních sběrných nádob (papír, plasty, barevné a bílé sklo).
b) Nebezpečné složky komunálního odpadu odkládat do zvláštních sběrných nádob na určených místech sběrných dvorů, popř. je ukládat do přistavených sběrných nádob při prováděných  cyklických svozech. Léky s prošlou záruční dobou lze odevzdávat v lékárnách.
c) Odpad ze zeleně odkládat pouze na vlastním pozemku mimo veřejná prostranství nebo do přistavených kontejnerů v čase sezónního svozu.
d) Objemný odpad odkládat pouze na určená místa sběrných dvorů nebo do přistavených kontejnerů v čase cyklických svozů.
e) Plnit sběrné nádoby postupně, bez jejich přetěžování  a přeplňování.
f) Jsou-li vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, spolupracovat a dbát pokynů oprávněné osoby, která zabezpečuje nakládání s komunálním odpadem na území města.

3) Fyzickým osobám není dovoleno:

a) Odkládat odpady jinam, než na určená místa.
b) Odkládat do nádob na směsný  komunální odpad jiné druhy odpadů (např. stavební odpad, větší množství rostlinného odpadu, vánoční stromky, uhynulá zvířata, tekuté odpady, saze atp.).
c) Do nádob na určité druhy odpadu ukládat jiné druhy odpadů.
d) Vylévat a odhazovat  odpady do kanalizace.
e) Umisťovat sběrné nádoby na odpad na veřejná prostranství v historické části městské památkové rezervace, městské památkové zóny a na pěších zónách mimo dobu pravidelného svozu.                 
f) Odkládat odpad z domácností do veřejných odpadkových košů.
g) Poškozovat sběrné nádoby.
h) Spalovat odpad nebo jeho složky ve sběrných nádobách i mimo ně.
i) Počínat si tak, aby svým jednáním znemožnily provedení pravidelného svozu odpadů nebo způsobily narušení systému.

Článek 7
Povinnosti vlastníků a správců nemovitosti

1) Vlastník, příp. správce nemovitosti, je povinen zajistit volný přístup svozové techniky ke stanovišti sběrných nádob ve dnech a časech svozu.

2) V zimním období je vlastník, příp. správce nemovitosti, povinen zajistit odklizení sněhu a posyp náledí v okolí stanoviště sběrných nádob.

3) Vlastník, příp. správce nemovitosti, je povinen v případě znemožnění odvozu odpadu oprávněnou osobou v důsledku stavebních prací, havárií, uzávěry vozovky atp. přistavit sběrné nádoby na náhradní odvozní místo po dohodě s ní.

4) Vlastník, příp. správce nemovitosti, je povinen učinit veškerá opatření k ochraně své nemovitosti, která lze na něm vyžadovat, aby zabránil odkládání odpadu na ní. Neučiní – li tak, přechází na něho povinnost zajistit zneškodnění odpadu na své vlastní náklady.

5) Vlastník, popř. správce nemovitosti, je povinen udržovat stanoviště odpadových nádob v čistotě a pořádku. V případě poškození stanoviště (není–li v jeho vlastnictví) je toto povinen nahlásit na odbor městských organizací a zařízení Magistrátu města Hradec Králové.

Část III
Nakládání se stavebním odpadem

Článek 8
Všeobecné povinnosti

1) Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost a odvezen na řízenou skládku, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo zneškodnění. Tato služba se platí samostatně, protože její cena není kalkulována do poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dále je pro uložení stavebního odpadu za úhradu možno použít sběrný dvůr.

2) Vyvážení kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na životní prostředí.

3) Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, které produkují stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

4) Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

Část IV
Oprávněná osoba

Článek 9
Povinnosti oprávněné osoby

1) Oprávněná osoba je povinna na území města Hradce Králové zabezpečit následující:

a) Zajistit dostatečný počet sběrných nádob, v případě potřeby aktuálně upravit jejich počet tak, aby byla zajištěna  optimální obsluha sběrného místa. Objem sběrné nádoby na jednoho obyvatele rodinného domu musí být 30 l, na obyvatele bytového domu 35 l při vývozu 1x týdně.

U rodinných domů s 1 - 4 obyvateli – 1 sběrná nádoba 110 nebo 120 l , s 5 – 8 obyvateli – 2 sběrné nádoby 110 nebo 120 l, popř. 1 sběrná nádoba 240 l při svozu 1x týdně.
U bytových domů – na každých 30 osob kontejner 1.100 l nebo adekvátní počet velkoobjemových kontejnerů, popř. sběrných nádob 110, 120, nebo 240 l při svozu 1x týdně.

b) Zajistit pravidelný svoz a zneškodnění obsahu sběrných nádob ve svozové oblasti nejméně 1 x týdně. Zajistit svoz tak, aby nedocházelo k hromadění odpadu.
c) Provádět opravy nebo výměny sběrných nádob do 5 pracovních dnů po zjištění, oznámení poškození nebo odcizení. V případě odcizení je potřebný doklad od Policie ČR o nahlášení krádeže.
d) Nepoškozovat majetek občanů ani právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání při provádění svozu odpadů.
e) Zabezpečit úklid prostranství znečištěného při odvozu odpadu a dbát, aby nedocházelo k úniku odpadu. V případě znečištění komunikace neprodleně toto znečištění odstranit.
f) Vyprazdňovat všechny sběrné nádoby bez ohledu na množství náplně a vracet vyprázdněné sběrné nádoby na stanoviště.
g) Vždy v lednu vyhlásit a zajistit svoz vánočních stromků.
h) Minimálně 1x ročně provádět mechanické (popř. mytí, dezinfekci ) čištění sběrných nádob, a to vně i vnitřně.
i) Instalovat na určených místech sběrné nádoby na separovaný sběr, označit je, na který druh separovaného sběru jsou určeny, zabezpečit je proti převrácení větrem a označit je názvem oprávněné osoby. Umístění těchto nádob bude dohodnuto s orgány města a příslušnými komisemi místních samospráv. Zajistit pravidelné vyprazdňování sběrných nádob pro tyto druhy odpadu tak, aby je bylo možno ukládat nepřetržitě.
j) Nahlásit odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové všechny nedostatky zjištěné při sběru a svozu komunálního odpadu, včetně jejich specifikace.
k) Upozornit původce odpadu , že sběrnou nádobu nelze vyprázdnit, nebo že jsou v ní umístěny odpady, které do ní nepatří.
l) Udržovat svozovou techniku v čistotě.
m) Do svozového vozidla nakládat pouze jednu složku odpadu, pokud není nástavba upravena pro současný oddělený sběr více složek odpadu.
n) Minimálně 2x ročně vyhlásit a zajistit svoz a zneškodnění nebezpečného a objemného odpadu a  odpadu ze zeleně na území města.
o) Zajistit provoz sběrných dvorů s provozní dobou minimálně 2x týdně do 18.00 hodin.
p) Zabezpečit svoz komunálního odpadu z objektů určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve kterých nejsou hlášeny k trvalému pobytu žádné fyzické osoby.

2) Na požádání vlastníka, popř. správce nemovitosti, nebo i původce odpadu je oprávněná osoba povinna:

a) Zajistit vynesení a zpětné umístění sběrných nádob umístěných na jeho nemovitosti za úhradu (kromě městské památkové rezervace a památkové zóny). 
b) Zajistit náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti sběrného vozidla nebo nesjízdnosti vozovky apod., a to nejpozději následující den, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti. O této skutečnosti uvědomit uživatele sběrných nádob.

Část V

Článek 10
Povinnosti původců odpadu

1) Původci odpadů, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako odpad komunální, jsou povinni tento odpad třídit, využívat nebo zneškodňovat. K tomu mohou využít systému města realizovaného oprávněnou osobou na základě písemné smlouvy s městem a při dodržení všech ustanovení této vyhlášky a uzavřené smlouvy.

2) Původce odpadů, který neuzavřel s městem smlouvu podle odst. 1, je zejména povinen s odpadem nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:

a) Zajistit umístění sběrných nádob tak, aby nebránily plynulosti silničního provozu a obvyklému užívání veřejných prostranství.
b) Při pořádání veřejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí též zajistit v místech konání těchto akcí umístění sběrných nádob na odpady a zabezpečovat jejich včasné a úplné vyprazdňování, jakož i úklid těchto míst a okolí na základě samostatné smlouvy s oprávněnou osobou.
c) Původce zbytků potravin z provozoven hromadného stravování a výroben potravinářského průmyslu má povinnost zajistit hygienicky nezávadnou likvidaci těchto odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

3) Původci odpadu podle odst. 2 není dovoleno:

a) Odkládat odpady z podnikatelské činnosti do sběrných nádob na separovaný a komunální odpad, které jsou určeny pro fyzické osoby.
b) Odkládat odpady do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích a do velkoobjemových kontejnerů pro potřeby občanů.

Část  VI

Článek11
Úhrada za provoz systému

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních  odpadů  řeší  vyhláška  o   místních   poplatcích   podle   zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a smlouvy s městem.

Část VII
Závěrečná ustanovení

Článek 12
Kontrolní činnost

Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonává odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové a Městská policie Hradec Králové.

Článek 13
Sankce

Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky může příslušný orgán uložit sankci   dle  zákona  č.  200/1990  Sb.,  o   přestupcích    v   platném   znění   a   dle   zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, příp. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Uložením těchto sankcí není dotčena odpovědnost vyplývající z jiných předpisů.

Článek 14
Zrušovací ustanovení

Ruší se vyhláška města  Hradec Králové č. 8/98 o nakládání s komunálním odpadem ze dne 28. 4. 1998.

Článek 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty