Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 města Hradec Králové

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 14. 12. 2010 vydat podle ustn. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen “vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Touto vyhláškou se zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Správu poplatku vykonává Magistrát města Hradec Králové (dále jen „správce poplatku“).

Článek 2
Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má ve statutárním městě Hradec Králové trvalý pobyt.
 2. fyzická osoba, která má na území statutárního města Hradec Králové ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
 2. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek zanikla.

Článek 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za osobu a kalendářní rok činí 500 Kč a je tvořena:

a)   z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b)   z částky 250 Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů statutárního města Hradec Králové na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2009 ve výši 42 275 566 Kč, rozúčtovaná na počet 95 462 poplatníků, kde skutečné náklady na poplatníka a kalendářní rok činí 442,85 Kč.

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká počátkem trvalého pobytu ve statutárním městě Hradec Králové nebo nabytím vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci na území statutárního města Hradec Králové.
 2. Poplatková povinnost zaniká ukončením nebo zrušením trvalého pobytu ve statutárním městě Hradec Králové nebo pozbytím vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci na území statutárního města Hradec Králové.

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný do 25. dubna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný v poslední den lhůty stanovené pro ohlášení poplatkové povinnosti.

Článek 7
Úlevy a osvobození 

 1. Sazba poplatku se snižuje na 250 Kč u dětí do 14 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší 14 let, a u poplatníků od 70 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém poplatník dovrší 70 let.
 2. Sazba poplatku se snižuje na 250 Kč u poplatníků, uvedených v čl. 2 odst. 2 v případě, že zároveň podléhají poplatkové povinnosti podle čl. 2 odst. 1.
 3. Od poplatku jsou osvobozeny za níže uvedených podmínek

  a)   děti do 6 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší 6 let,
  b)   fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v cizině, pokud délka pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok, a to po dobu prokazatelného pobytu mimo území České republiky
  c)   fyzické osoby umístěné nepřetržitě po dobu alespoň 6 měsíců v sociálním, zdravotnickém a vězeňském zařízení mimo území statutárního města Hradec Králové, a to po dobu prokazatelného pobytu v uvedeném zařízení.

 4. Úlevy v odstavci 1 a osvobození v odstavci 3 se poskytnou jenom poplatníkům, uvedeným v čl. 2 odst. 1.
 5. Osvobození podle odst. 3 písm. b) a písm. c) je povinen poplatník správci poplatku ohlásit do 15 dnů ode dne vzniku nároku na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození. Nárok na osvobození je poplatník povinen doložit a prokázat. Nárok na osvobození lze uplatnit nejpozději do konce roku následujícího po roce, kdy je poplatek splatný, jinak nárok na osvobození od poplatku zaniká.

Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyhláška č. 18/2004, vyhláška č. 8/2005, vyhláška č. 11/2006, vyhláška č. 15/2006, vyhláška č. 4/2007, článek 2 obecně závazné vyhlášky č. 3/2008, vyhláška č. 2/2009 a vyhláška č. 7/2009.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Vlastimil Ondráček
náměstek primátora                                                       

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty