Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 města Hradec Králové

kterou se mění závazná část Územního plánu města Hradec Králové vyhlášená obecně závaznou vyhláškou města hradec Králové č. 1/2002, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 8/2002, č. 10/2004, č. 17/2004, č. 19/2004, č. 2/2005, č. 6/2005 a č. 1/2006

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 28. 3. 2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašují změny závazné části Územního plánu města Hradec Králové č. 87, 99, 100, 104, 106, 107 a 108, které spočívají v níže uvedených změnách funkčního využití ploch vymezených ve výkresu B.2. - Funkční využití území:

změna č. 87:

změna funkční plochy v k.ú. Slezské Předměstí: p.p.č. 108/1, 108/137, 108/89 a část p.č. 115, 114/4: „sportovní a rekreační plochy“ na funkční plochu: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ a „plochy sadů a zahrad“.

změna č. 99:

změna funkční plochy v k.ú. Svobodné Dvory: část p.p.č. 801/1; 801/3 a 796/1: „sportovní a rekreační plochy“ a „plochy parků, lesoparků a městské zeleně“ na funkční plochu: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“.

změna č. 100:

1. lokalita v k.ú. Slezské Předměstí: část stávajícího areálu společnosti KERIS a.s. Hradec Králové, při ulici Okružní, změna funkčního využití plochy: „čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby“ na plochu: „plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“.

2. lokalita v k.ú. Třebeš: část p.p.č. 82/4, změna funkčního využití plochy: „plochy lesů hospodářských“ na plochu : “smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“.

3. lokalita v k.ú. Věkoše: část p.p.č. 862, změna funkčního využití plochy: “plochy lesů hospodářských“ na plochu: “plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí“.

změna č. 104:

změna funkční plochy v k.ú. Svinary: „plochy sadů a zahrad“ na funkční plochu: „plochy rekreačních chat a chatových osad“.

změna č. 106:

změna v k.ú. Třebeš: ve změně návrhové funkční plochy  „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ pod odkazy 6-2/46 – Za Terronicem (cca 0,58 ha), na novou návrhovou funkční plochu „plochy čistě obytné vícepodlažní zástavby“ a ve změně stabilizované funkční „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ na novou funkční plochu „čistě obytné plochy vícepodlažní obytné zástavby“ (přestavbové území);

změna ve vymezení veřejně prospěšných staveb: v části závazné části - textová část – A.11.4.1. veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické vybavení – pro dopravu – I/27 stavby místních komunikací v rozvojovém území v lokalitě „Terronic“ v k.ú. Třebeš - zrušení bez náhrady; v části závazné části - textová část – A.11.4.3. veřejně prospěšné stavby pro další veřejnou technickou vybavenost – III/51 horkovodní potrubí – větev C do lokality Třebeš – Vysoká u MČOV s odbočkou pro lokalitu „Podzámčí“ - zrušení bez náhrady; v části závazné části - grafická část Územního plánu města Hradec Králové – plochy pro veřejně prospěšné stavby – výkres B.12.- veřejně prospěšné stavby (v měřítku 1:5000) - I/27 - zrušení bez náhrady; v části závazné části - grafická část Územního plánu města Hradec Králové – plochy pro veřejně prospěšné stavby – výkres B.12.- veřejně prospěšné stavby (v měřítku 1:5000) - III/51 - zrušení bez náhrady;

změna č. 107:

ve změně funkční plochy v k.ú. Plotiště nad Labem, z funkční plochy: „plochy orné půdy“ na funkční plochu: „plochy zemědělské výroby a zemědělských služeb“ – vymezení zastavitelného území.

změna č. 108:

ve změně funkční plochy v k.ú. Hradec Králové, z funkční plochy (přestavba): „plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ na funkční plochu (přestavba): „plochy městského a obvodního centra“ – areál kasáren kpt. Jana Nálepky č.p. 336).

(2) Rozsah změn funkčního využití ploch je znázorněn v dokumentacích změn Územního plánu města Hradec Králové č. 87, 99, 100, 104, 106, 107 a 108, které jsou zpracovány jako samostatné přílohy Územního plánu města Hradec Králové.

(3) Záznam o schválených změnách Územního plánu města Hradec Králové č. 87, 99, 100, 104, 106, 107 a 108 je proveden ve výkrese B.2.– Funkční využití území doplněním do samostatného sešitu.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace schválených změn Územního plánu města Hradec Králové č. 87, 99, 100, 104, 106, 107 a 108 jsou uloženy na Magistrátu města Hradec Králové jako samostatné přílohy platného Územního plánu města Hradec Králové.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města Hradec Králové

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty