Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 5/2003, o místním poplatku ze vstupného, ve znění obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 3/2004 a obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 7/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 28. 6. 2005 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 5/2003, o místním poplatku ze vstupného se mění takto:

V článku 2 se slova „odboru kultury a cestovního ruchu“ a slova „dle článku 3, odst. 2, písm. a) a prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu města Hradec Králové dle článku 3, odst. 2, písm. b)“ zrušují.

Část druhá
Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Článek 2

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 7/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj se mění takto:

V úvodní větě se slova „§ 10 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 10 písm. d)“. V článku 2 se slova „odboru kultury a cestovního ruchu“ zrušují.

Část třetí
Účinnost

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty