Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 města Hradec Králové

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 1. 6. 2004 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost

Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na správním území města Hradec Králové.

Článek 2
Závaznost

Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby, které se na správním území města Hradec Králové zdržují.

Článek 3
Základní pojmy

1. Držitel psa je vlastník psa nebo osoba, které byl pes svěřen do opatrování.

2. Psovod je každá osoba, která vede (doprovází) psa při jeho pohybu na veřejném prostranství.

3. Pes zvláštního určení je pes lovecký, slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes policie a ozbrojených sil podle zvláštních právních předpisů.1),2),3),4),5)

4. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.6)

5. Veřejným prostranstvím se zvýšeným soustředěním osob jsou náměstí, tržiště, pěší zóny, zastávky a nástupiště hromadné dopravy.

6. Veřejným prostranstvím s možností volného pohybu psů jsou plochy veřejného prostranství vzdálené více než 200 m od nejbližší budovy; pokud je tato budova umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jejího oplocení.

7. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.

8. Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa.

9. Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství není veden na vodítku.

Článek 4
Obecná ustanovení

1. Na veřejném prostranství podléhají psi držitelů psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo na správním území města Hradec Králové, povinnému identifikačnímu označování v souladu se zvláštním právním předpisem.7)

2. Na veřejném prostranství se ve smyslu ustanovení čl. 3 odst. 6 této vyhlášky vymezují plochy veřejného prostranství s možností volného pohybu psů, kde je volný pohyb psů povolen za podmínek stanovených touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy.1),7),8),9),10),11)

3. Na veřejném prostranství je zakázáno:

a) narušovat pohybem psů veřejný pořádek a občanské soužití,
b) nechávat psy volně pohybovat s výjimkou veřejného prostranství s možností volného pohybu psů,
c) nechávat psy bez dozoru,
d) přivádět nebo přinášet psy na dětská hřiště, hřbitovy s výjimkou naturálního pohřebiště pro zvířata, květinové záhony a záhony keřových porostů, pískoviště, plochy pomníků, plochy veřejné zeleně na náměstích, sportoviště, venkovní umělé vodní plochy (brouzdaliště a fontány) a na místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů. 

Článek 5
Povinnosti držitelů psů

1. Držitel psa je povinen učinit opatření proti úniku psa na veřejné prostranství.

2. Držitel psa, který má na správním území města Hradec Králové trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platným identifikačním označením v souladu se zvláštním právním předpisem.7)

3. Držitel psa je povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.8)

Článek 6
Povinnosti psovodů

1. Psovod je povinen na veřejném prostranství zajistit, aby chováním psa nebyl narušen veřejný pořádek, zejména znečišťováním, poškozováním veřejného prostranství a veřejně prospěšného zařízení a rušením nočního klidu.

2. Psovod je povinen na veřejném prostranství zajistit neprodlené odstranění znečištění tuhými výkaly způsobené psem, hygienicky nezávadným způsobem.

3. Psovod je povinen na veřejném prostranství učinit taková opatření, aby chováním psa nedocházelo k narušování občanského soužití nebo škodám na cizím majetku, zejména ublížením na zdraví nebo poškozením věci.

4. Psovod je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku s výjimkou veřejného prostranství s možností volného pohybu psů, kde je volný pohyb psů povolen za podmínek stanovených touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy.1),7),8),9),10),11)

5. Psovod je povinen na veřejném prostranství s možností volného pohybu psů vést psa na vodítku, nachází-li se v okruhu méně než 50 m od psa jiná osoba nebo osoby s výjimkou osob dohodnutých s psovodem jinak.

6. Psovod je povinen na veřejném prostranství se zvýšeným soustředěním osob vést psa na vodítku a nasadit mu náhubek.
7. Psovod je povinen dodržovat ustanovení článku 4 odst. 3 této vyhlášky.

Článek 7
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky je přestupkem podle zvláštního právního předpisu9), nejde-li o trestný čin.

Článek 8
Kontrolní činnost

Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Hradec Králové.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení článku 4 odst. 3 písm. b), c), d) a článku 6 odst. 2, 4, 5, 6 této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje na psovody psů zvláštního určení s výjimkou loveckých psů pohybujících se na nehonebních pozemcích.1)

2. Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy.1),7),8),9),10),11)

Článek 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Otakar Divíšek
náměstek primátora


1) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 219/1999 Sb., o vojenských silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
7) Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2003, o místním poplatku ze psů.
8) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty