Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 města Hradec Králové

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 11. 2003 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku ze vstupného na území města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti poplatníků.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem poplatku je Město Hradec Králové prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové dle článku 3, odst. 2, písm. a) a prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu města Hradec Králové dle článku 3, odst. 2, písm. b) (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

(1) Poplatek ze vstupného platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

(2) Poplatek se vybírá ze vstupného na

a) akce kulturní, prodejní a akce obdobného charakteru
b) akce sportovní.

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku ze vstupného u kulturních akcí činí u:

a) diskoték a fonoték, nočních a erotických klubů 20 %,
b) ostatních hudebních produkcí výše neuvedených, prodejních a propagačních výstav, reprezentačních plesů a společenských akcí občanských sdružení, politických stran a hnutí apod. 5 %.

(2) Sazba poplatku ze vstupného u sportovních akcí, na které se nevztahuje článek 5, odst. 1, písm. c) činí 5 %.

(3) Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Článek 5
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) akce pořádané dětskými a mládežnickými sdruženími, školami, kulturními zařízeními řízenými Městem Hradec Králové a akce pořádané se smluvní podporou Města Hradec Králové, dále taneční kurzy, koncerty vážné hudby, výstavy výtvarného umění, divadelní a filmová představení a koncerty pořádané fyzickými a právnickými osobami se sídlem v Hradci Králové,
c) sportovní akce pořádané sportovními organizacemi, které mají sídlo na území města Hradec Králové.

(2) O osvobození podle charakteru akce rozhodne příslušný odbor Magistrátu města Hradec Králové na žádost poplatníka.

Článek 6
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně na předepsaném tiskopise oznámit pořádání akce příslušnému odboru Magistrátu města Hradec Králové, a to nejpozději v poslední pracovní den přede dnem jejího konání, pokud jiný právní předpis nestanoví termín dřívější.

(2) U kulturních akcí je poplatník povinen předložit podklady pro výpočet poplatku ze vstupného – doklad o počtu a cenách vydaných a prodaných vstupenek - nejpozději do 7 dnů po skončení akce.

(3) Z uskutečněných akcí podle článku 3, odst. 2, které nebyly oznámeny, bude v poplatkovém řízení stanoven poplatek ze vstupného vypočtený dle výše vstupného, kapacity sálu a počtu uskutečněných produkcí sazbou 20 %.

Článek 7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření. Poplatek se nevyměří, nedosáhne-li částky 30,- Kč. Zjištěný přeplatek se na písemnou žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 8
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové, které poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.3)

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 4/2002, o místním poplatku ze vstupného, se zrušuje.

Článek 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora


1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty