Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 města Hradec Králové

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání  dne  24. 9. 2002  usneslo vydat podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, vznik  a  zánik  poplatkové  povinnosti, ohlašovací povinnost, sazbu, splatnost  poplatku a povinnosti poplatníků.
Poplatku podléhá každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem poplatku je Město  Hradec Králové prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu města (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj za tři měsíce činí 5 000,- Kč.

(2) V případě, že výherní hrací přístroj bude provozován po dobu kratší tří měsíců, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne zahájení provozování výherního hracího přístroje.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozování hracího přístroje a splnění povinností podle článku 6. Zjištěný přeplatek na poplatku se na písemnou žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 6
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku:

a) uvedení výherního hracího přístroje do prvního provozu, a to nejpozději jeden den před zahájením provozu

b) ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik poplatkové povinnosti, a to přede dnem jejího skončení

Písemné ohlášení musí obsahovat název právnické osoby provozovatele, jeho sídlo a identifikační číslo, číslo účtu a název peněžního ústavu, kde jsou soustředěny finanční prostředky, které se týkají jeho podnikatelské činnosti. 

Článek 7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyměření.

Článek 8
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce
poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.2)   

(2) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové jako správce poplatku, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo zčásti prominout.3)

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Článek VI vyhlášky č. 4/1998 Města Hradec Králové, o místních  poplatcích
2. Vyhláška č. 15/1998 Města Hradec Králové, kterou se mění vyhláška č. 4/1998 Města Hradec Králové, o místních poplatcích

Článek 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora 


1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) §37 a 37a  zákona  č. 337/1992  Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3) §16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty