Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 města Hradec Králové

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 14. 12. 2010 vydat podle ustn. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustn. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

  1. Touto vyhláškou se zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (dále jen „poplatek").
  2. Správu poplatku vykonává Magistrát města Hradec Králové (dále jen „správce poplatku“).

Článek 2
Ohlašovací povinnost

  1.  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje (dále jen „přístroj“) do provozu nebo povolení jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen "zařízení"), ve lhůtě do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě, kdy povolení k provozování přístroje vydává správce poplatku, je ohlašovací povinnost splněna podáním žádosti o povolení k provozování přístroje.
  2. Poplatník je povinen ohlásit ukončení provozování přístroje nebo zánik povolení zařízení, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti.
  3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou další skutečnost, mající vliv na poplatkovou povinnost, ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Článek 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý přístroj a za každé zařízení na tři měsíce činí 5000 Kč.

Článek 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

  1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení přístroje do provozu, nebo dnem nabytí právní moci povolení k provozování zařízení.
  2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu přístroje, nebo dnem pozbytí platnosti povolení k provozování zařízení.

Článek 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný čtvrtletně, vždy do 15 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Článek 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

Článek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Vlastimil Ondráček
náměstek primátora                                                 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty