Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 města Hradec Králové

o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Hradec Králové se usneslo dne 29. 4. 2008 vydat podle § 4 odst. 1 písm. v), § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku statutárního města:

Článek 1

U stavebních pozemků se pro celé území statutárního města Hradec Králové stanoví koeficient pro výpočet daně z pozemků 4,5.

Článek 2

U obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů se koeficient pro výpočet sazby daně ze staveb

a) v katastrálním území Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Třebeš, Slezské Předměstí, Malšovice u Hradce Králové, Věkoše, Kukleny a Kluky zvyšuje na 4,5 a

b) v katastrálním území Svobodné Dvory, Pouchov, Plotiště nad Labem, Plácky, Březhrad, Svinary, Slatina u Hradce Králové, Plačice, Malšova Lhota, Roudnička, Rusek a Piletice stanoví 3,5.

Článek 3

U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, u garáží vystavěných odděleně od obytných domů, u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže, u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost se pro celé území statutárního města Hradec Králové stanoví koeficient pro výpočet sazby daně ze staveb 1,5.

Článek 4

U všech nemovitostí na území statutárního města Hradec Králové se stanoví místní koeficient ve výši 3.

Článek 5

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Článek 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty