Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 města Hradec Králové

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších úprav

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 30. 10. 2007 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších úprav, se mění takto:

  1. V čl. 4 odst. 1 se číslovka „480“ nahrazuje číslovkou „500“. 
  2.  V čl. 4 odst. 1 písm. a) se číslovka „230“ nahrazuje číslovkou „250“. 
  3.  V článku 4 odst. 1 písm. b) se slova „skutečné náklady v r. 2005 činily 33.658.328,- Kč, počet poplatníků 97.107, skutečné náklady na 1 osobu činí 346,60 Kč“ nahrazují slovy „skutečné náklady v roce 2006 činily 37.233.745,- Kč, počet poplatníků 96.448, skutečné náklady na 1 osobu činí 386,05 Kč“. 
  4. V čl. 4 odst. 2 se číslovka „480“ nahrazuje číslovkou „500“ a číslovka „240“ se nahrazuje číslovkou „250“.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Josef Malíř
náměstek primátora 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty