Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 města Hradec Králové

o závazné části Regulačního plánu Podzámčí, Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 26. 4. 2005, usnesením č. 1123/2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky

(1) Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém zasedání dne 26. 4. 2005, usnesením č. 1123/2005 schválilo na základě § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, regulační plán Podzámčí a v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vymezilo závaznou část Regulačního plánu Podzámčí.

Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje závazná část Regulačního plánu Podzámčí, Hradec Králové.

(2) V textové části 1. Regulačního plánu Podzámčí, Hradec Králové je část D. Závazná část ve formě regulativu, která je uvedena v příloze této obecně závazné vyhlášky a obsahuje:

D.1. Návrh urbanistické koncepce;
D.2. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení a další podmínky pro umístění staveb;
D.3. Limity využití území;
D.4. Vymezení pozemků přípustných pro těžbu nerostů;
D.5. Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav;

(3) V grafické části 2. Regulačního plánu Podzámčí, Hradec Králové je závazný: 

A. – Hlavní výkres v měřítku 1:1 000, 
B. c. – Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb v měřítku 1:1 000,

Článek 2
Územní rozsah platnosti, lhůty aktualizace

(1) Tato obecně závazná vyhláška platí pro území řešené Regulačním plánem Podzámčí, Hradec Králové v katastrálním území Třebeš, které je na východu vymezeno komunikací Zborovská (III/2981), ze severu hranou stávající zástavby sídlištního okrsku 06 Moravské Předměstí a z jihu a z východu hranou zastavitelného území.

(2) Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl Regulační plán Podzámčí, Hradec Králové schválen (lhůty aktualizace), se stanoví minimálně 1x v průběhu čtyřletého volebního období, v němž je voleno zastupitelstvo města.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Kompletní dokumentace Regulačního plánu Podzámčí, Hradec Králové je uložena na Krajském úřadě královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (nadřízený orgán územního plánování), dále na Magistrátu města Hradec Králové, odboru hlavního architekta (pořizovatel územně plánovací dokumentace) a dále na Magistrátu města Hradec Králové, odboru stavebním (příslušný stavební úřad).

Článek 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po jejím vyhlášení.

Ing. Otakar Divíšek
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora

Příloha: doc Regulační plán Hradec Králové, Podzámčí, část D - závazná část ve formě regulativů, (143,5 kB) 

pdf A - Hlavní výkres, (1,28 MB)

pdf C - Veřejně prospěšné stavby - výkres, (863,09 kB)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty