Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 města Hradec Králové

Požární řád Statutárního města Hradec Králové

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 27.4.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Požární řád města Hradec Králové upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
(2) V následujícím textu požárního řádu je název zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů nahrazen zkráceným výrazem „zákon o PO“.

Článek 2
Obecné ustanovení

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc1.

Článek 3
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany města

(1) K zabezpečení plnění povinností na úseku požární ochrany města Hradec Králové jsou ve městě Hradec Králové zřízeny:

 • jednotky sborů dobrovolných hasičů v určitých městských částech (dále jen „JSDH“), do jejichž čela jsou jmenováni velitelé JSDH městské části,
 • funkce velitele JSDH města a zástupce velitele JSDH města
 • funkce referenta zřizovatele JSDH odpovědného za provozuschopnost JSDH města (dále jen „referent JSDH města“),
 • funkce preventisty požární ochrany města (dále jen „preventista PO města).

(2) Velitel JSDH města je jmenován z řad velitelů JSDH jednotlivých městských částí. Velitel JSDH města řídí a koordinuje činnost JSDH, ve spolupráci s referentem JSDH města se podílí na organizování a zajišťování jejich odborné přípravy, ověřování jejich odborné způsobilosti a akceschopnosti a vede potřebnou dokumentaci o těchto jednotkách. Sleduje stav zdrojů požární vody ve městě a jejich přístupnost včetně označení, pokud je předpisy vyžadováno.
(3) Zástupce velitele JSDH města je jmenován z řad velitelů JSDH jednotlivých městských částí. Vykonává úkoly podle pokynů velitele JSDH města, v době jeho nepřítomnosti plní povinnosti v rozsahu čl. 3 odst. 2.
(4) Velitel JSDH městské části se podílí ve spolupráci s referentem JSDH zejména na provádění praktického výcviku, udržování akceschopnosti a kondice členů JSDH, zajišťování účasti velitelů družstev a strojníků na jejich odborné přípravě, dále zajišťuje zejména zkoušení věcných prostředků a kontrolu techniky podle příslušných předpisů.
(5) Referent JSDH města zabezpečuje plnění povinností města uvedených v ustanoveních zákona o PO § 29 odst. 1) písm. a), c) – h), l), m), dále se podílí na plnění povinností magistrátu města uvedených v ustanoveních § 29 odst. 3) a 4), a k tomuto zpracovává potřebné doklady a dokumentaci.
(6) Preventista PO města zpracovává a vede dokumentaci v rozsahu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, organizuje a provádí preventivní požární prohlídky v objektech ve vlastnictví města a organizuje preventivně výchovnou činnost.

Článek 4
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ve městě

(1) Podmínky k zabezpečení požární ochrany akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanovuje Nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2002.
(2) Budovy zvláštního významu jsou definované a členěné v Nařízení Královéhradeckého kraje č. 2/2002, kde jsou současně stanoveny podmínky požární bezpečnosti včetně podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce.
(3) Podmínky zabezpečení akcí, kde se používá otevřeného ohně nebo efektů s otevřeným ohněm (např. ohňostroje, historické bitvy a souboje, předvádění řemesel, ukázkové zásahy hasičů, pálení čarodějnic), nebo zvláštních činností (např. plnění balónků plynem, používání elektrických, plynových a podobných zařízení ve stáncích), upravují pokyny nebo návody výrobců k obsluze, příslušné ČSN nebo pokyny odpovědných osob k zabezpečení těchto činností.
(4) Podmínky spalování rostlinných produktů na území města stanovuje Nařízení města Hradec Králové č. 2/2002, o spalování rostlinných materiálů.
(5) Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (období mimořádných klimatických podmínek, období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy, dobu – časový úsek od rozdělání otevřeného ohně do jeho úplné likvidace) definuje a podmínky požárního zabezpečení stanovuje Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002.
(6) Pro zabezpečení topného období jsou stanovena tato preventivní opatření: - důsledné dodržování návodů k obsluze u vytápěcích zařízení a topidel, - dodržování ustanovení ČSN 06 1008 – „Požární bezpečnost tepelných zařízení“, - dodržování souvisících ČSN a předpisů včetně předpisů pro skladování jednotlivých druhů paliv.

Článek 5
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany ve městě

(1) Nepřetržité zabezpečení požární ochrany ve městě je zajištěno Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS KHK“), jenž je dislokován na území města Hradec Králové na nábřeží řeky Orlice, v ulici U Přívozu 122.
(2) Jednotky požární ochrany2 zasahující na území města Hradec Králové jsou uvedeny v příloze č. 1 – Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany.

Článek 6
Jednotky sborů dobrovolných hasičů

(1) Ve městě Hradec Králové jsou zřízeny tyto jednotky sboru dobrovolných hasičů:

JSDH - kategorie3 Početní stav Vybavení
JSDH Třebeš - III 17 CAS – 32 T 148, DA – 12 Avia, PS – 12, plovoucí čerpadlo, mot. pila Husqvarna
JSDH Plácky - II 19 DA – 12 Avia, PS – 12, plovoucí čerpadlo, motorová pila Husqvarna
JDH Malšova Lhota - III 22 CAS – 24 Praga, DA – 12 Avia, PS – 12, plovoucí čerpadlo, mot. pila Husqvarna
JSDH Svinary - III 21 CAS – 8 Avia 31, DA – 12 Avia, PS – 12, plovoucí čerpadlo, motor. člun, motor. pila
JSDH Malšovice - N 10 DA – 12 Avia, PS – 12, plovoucí čerpadlo
JSDH Plačice - N 14 14 CAS – 25 Š 706 RTHP, PS – 12

(2) Hlavní náplní činnosti JSDH je podle zákona o PO pomoc při hašení požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. O nasazení těchto JSDH do akce, rozhoduje podle momentální situace a potřeby operační důstojník HZS KHK.

Článek 7
Zdroje vody pro hašení požárů

(1) Město, zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů, jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů včetně stanovení podmínek pro zajištění jejich trvalé použitelnosti4.
(2) Na území města Hradec Králové jsou k tomuto účelu k dispozici zdroje vody charakteru přirozeného (řeky, rybníky), zdroje umělé (písníky, požární nádrž) a zdroje víceúčelové (vodovodní síť s hydranty, plavecké bazény). Konkrétně to jsou například:

a) u přirozených zdrojů

 • řeka Labe protékající středem města od severu k jihu se svými slepými rameny a Labským náhonem
 • řeka Orlice tekoucí od východu do středu města se svými slepými rameny
 • Stříbrný rybník v Malšově Lhotě – rybníky na Novém Hradci Králové (Biřička, Cikán, Roudnička)
 • rybník v Šimkových sadech a některé další rybníky v ostatních částech města

b) u umělých zdrojů

 • písníky v Plačicích, Třebši, Pileticích, v Březhradu, ve Správčicích a některé další
 • požární nádrž na Slezském předměstí ve skladištní oblasti v ulici Stavební

c) u víceúčelových zdrojů

 • plavecké bazény u Sokolovny na Eliščině nábřeží
 • hydranty vnější i vnitřní na vodovodní síti po celém městě

(3) Dalšími možnými zdroji pro hašení požárů jsou v případě nouze především Piletický potok, potok Melounka, Věkošská, Chaloupská a Zámostská svodnice. U všech těchto zdrojů je však kolísavý a nejistý stav vody s malou hloubkou vody a v některých obdobích až bezvodý stav.
(4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o PO, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
(5) Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdroji vody pro hašení a pozemku u zdroje vody pro hašení je povinen v nezbytně nutných případech (zejména při zdolávání požárů, jiných živelných pohrom a závažných havárií) zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku (cisternové automobilové stříkačky, automobily s čerpadly apod.) a umožnit přístup k těmto zdrojům.

Článek 8
Ohlašovna požárů, vyhlášení požárního poplachu

(1) Ohlašovnou požárů města Hradec Králové je operační středisko HZS KHK nacházející se u zimního stadionu na nábřeží U Přívozu čp. 122. Pro ohlášení požáru se používá číslo tísňové linky 150, případně jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Použití uvedených telefonických linek je ze všech druhů telefonů včetně pouličních automatů bezplatné.
(2) Pro ohlášení požáru se používá vždy nejrychlejší možnost ohlášení.
(3) Pro vyhlášení požárního poplachu v místě zjištění vzniku požáru se používá postup podle požárních poplachových směrnic, vyhotovených pro určitý objekt, organizaci nebo část území.
(4) Vyhlášení požárního poplachu pro větší část města a upozornění obyvatelstva na toto nebezpečí se provádí použitím elektronických sirén civilní ochrany (mluvicí sirény se slovy „Požární poplach, požární poplach, požární poplach - svolání hasičů, svolání hasičů - byl vyhlášen požární poplach, požární poplach“) ovládaných dálkově z operačního střediska HZS KHK. Druhou možností je použití elektrických rotačních sirén s přerušovaným tónem po dobu 1 minuty (skládá se z trvalého tónu o délce 25 vteřin, z přestávky 10 vteřin a opět trvalého tónu o délce 25 vteřin).

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou může být posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší požární řád města Hradec Králové ze dne 16.2.1999.
(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Oldřich V l a s á k
primátor města

Ing. Alois T u h á č e k
náměstek primátora


1) § 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
2) Ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
3) Kategorie JSDH ve smyslu přílohy č. 1 zákona o PO (kategorie III – jednotka s působností na území města Hradec Králové i mimo jeho obvod, kategorie N – jednotka s působností na území města Hradec Králové nesplňující kriteria jednotky kategorie V ve smyslu přílohy č. 4 k vyhlášce MV č. 247/2001 Sb.,o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů).
4) Ve smyslu § 29 odst. 1 pís. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty