Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 města Hradec Králové

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 25. 11. 2003 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku ze psů na území města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti držitelů psů.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem poplatku je Město Hradec Králové prostřednictvím odboru ekonomického Magistrátu města Hradec Králové (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Hradec Králové.

Článek 4
Sazby poplatku

(1) Sazba poplatku za jednoho psa činí, není-li dále stanoveno jinak, 1200,- Kč za kalendářní rok.

(2) Sazba za jednoho psa chovaného v rodinném domku, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, činí 300,- Kč za kalendářní rok, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Sazba poplatku za jednoho psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 200,- Kč za kalendářní rok.

(4) Sazba poplatku za každého druhého a dalšího psa se zvyšuje o 50 %.

(5) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Článek 5
Osvobození od poplatku

(1) Poplatek neplatí držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 3) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

(2) Poplatek neplatí osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.

(3) Poplatek neplatí osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis. 4)

(4) Na základě předloženého písemného potvrzení Městského útulku pro opuštěná zvířata Hradec Králové jsou od data převzetí psa po dobu jednoho roku osvobozeni držitelé psů, kteří převzali psa z tohoto útulku.

Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se fyzická nebo právnická osoba stala držitelem psa staršího 3 měsíců nebo získala trvalý pobyt či sídlo na území města Hradec Králové, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby, nejméně však 30,- Kč.

(2) Poplatková povinnost zanikne uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém fyzická nebo právnická osoba přestala být držitelem psa staršího 3 měsíců nebo získala trvalý pobyt či sídlo mimo území města Hradec Králové. Zjištěný přeplatek na poplatku se na žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 7
Oznamovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen správci poplatku podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě též oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození.

(2) Oznamovací povinnost má i držitel psa, který je od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

(3) Při plnění oznamovací povinnosti je držitel psa povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, zaměstnavatele nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelem, uvede též čísla účtů u bankovních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 8
Splatnost poplatku

Poplatek ze psů se platí bez vyměření jednorázově, nejpozději do 25. dubna kalendářního roku.

Článek 9
Identifikace psů

(1) Správce poplatku vydá za úhradu 5,- Kč za kus držitelům psů známku s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla psa (dosud vydané známky zůstávají v platnosti).

(2) Držitelé psů jsou povinni zajistit, aby psi známku viditelně nosili. Známka je nepřenosná. Ztrátu nebo odcizení této známky je držitel psa povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů. Při odhlášení psa je držitel psa povinen evidenční známku vrátit správci poplatku.

(3) Povinnosti stanovené v odstavci 2 mají všichni držitelé psů včetně od poplatku osvobozených.

Článek 10
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.5)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud držitel psa nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové, které poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout. 6)

Článek 12
Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 2/2002, o místním poplatku ze psů, se zrušuje.

Článek 13

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Alois Tuháček
náměstek primátora


1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
3) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
4) Například zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
5) § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
6) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty