Obecně závazná vyhláška č. 4/2002 města Hradec Králové

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání  dne  24. 9. 2002  usneslo vydat podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví sazbu místního poplatku ze vstupného na území  města Hradec Králové, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození od poplatku a povinnosti poplatníků.

Článek 2
Správce poplatku

Správcem   poplatku   je   Město  Hradec   Králové   prostřednictvím   odboru   kultury
a cestovního ruchu magistrátu města dle článku 3, odst. 2, písm. a) a prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu magistrátu města dle článku 3, odst. 2,  písm. b)  (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zvláštních právních předpisů,1) pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Poplatník

(1) Poplatek ze vstupného platí fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
(2) Poplatek se vybírá ze vstupného na

a) akce  kulturní,  prodejní a akce obdobného charakteru
b) akce sportovní

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku ze vstupného u kulturních akcí činí u:

a) diskoték a fonoték, nočních klubů a erotických klubů 20 %,
b) tanečně zábavných 10 %,
c) ostatních hudebních produkcí výše neuvedených, prodejních a propagačních výstav, reprezentačních plesů a společenských akcí občanských sdružení, politických stran a hnutí apod. 5 %.

(2) Sazba poplatku ze vstupného u sportovních akcí, na které se nevztahuje článek 5,
odst. 1, písm. c) činí 5 %.
(3) Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.

Článek 5
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) akce pořádané dětskými a   mládežnickými sdruženími, školami, kulturními zařízeními řízenými Magistrátem města Hradec Králové a akce pořádané se smluvní podporou města Hradec Králové, dále taneční kurzy, koncerty vážné hudby, výstavy výtvarného umění, divadelní    představení a koncerty amatérských sdružení a sólistů,
c) sportovní akce pořádané sportovními organizacemi, které mají sídlo na území  města Hradec Králové.

(2) O osvobození podle charakteru akce rozhodne příslušný odbor Magistrátu města Hradec Králové na žádost pořadatele.

Článek 6
Oznamovací povinnost

(1) Pořadatel je povinen písemně na předepsaném tiskopise oznámit pořádání akce příslušnému odboru Magistrátu města Hradec Králové, a to nejpozději v poslední pracovní den přede dnem jejího konání, pokud jiný právní předpis nestanoví termín dřívější.

(2) U kulturních akcí je pořadatel povinen předložit podklady pro výpočet poplatku ze vstupného – doklad o počtu a cenách vydaných a prodaných vstupenek - nejpozději do 7 dnů po skončení akce.

(3) Z uskutečněných akcí podle článku 3, odst. 2, které nebyly oznámeny, bude ve správním řízení stanoven poplatek ze vstupného vypočtený dle výše vstupného, kapacity sálu a počtu uskutečněných produkcí sazbou 20%.

Článek 7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření. Poplatek se nevyměří, nedosáhne-li částky 30,- Kč. Zjištěný  přeplatek se na písemnou žádost poplatníka vrací, činí-li více jak 50,- Kč.

Článek 8
Sankce

(1) Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených touto vyhláškou může správce
poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací  (poplatkovou) povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní právní předpisy.1)

(2) Město Hradec Králové jako správce poplatku, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky zcela nebo zčásti prominout.3)

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
Článek IV vyhlášky č. 4/1998 Města Hradec Králové, o místních  poplatcích

Článek 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ing. Oldřich Vlasák
primátor

Ing. Miroslav Zbudil
náměstek primátora


1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
2) § 37 a 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty