Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 města Hradec Králové

kterou se doplňuje vyhláška 4/1998 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Hradec Králové vydává dne 26. 6. 2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Článek 1

Vyhláška č. 4/1998 o místních poplatcích se mění takto:

Článek II – Poplatek ze psů § 4 doplnit o odstavec:

Na základě předloženého písemného potvrzení Městského útulku pro opuštěná zvířata Hradec Králové jsou od data převzetí psa po dobu jednoho roku osvobozeni vlastníci psů, kteří převzali psa z tohoto útulku.

Článek 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. srpna 2001.

Ing. Oldřich Vlasák
primátor města

Ing. Bedřich Koros
náměstek primátora

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty