Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 26. 5. 2015  usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 a § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I.

Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Hradec Králové, včetně systému nakládání se stavebním odpadem produkovaným na katastrálním území  statutárního města Hradec Králové nepodnikajícími fyzickými osobami  a systému sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území statutárního města Hradec Králové, jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost.

 

Článek II.

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit,

b)komunálním odpadem veškerý odpad vznikající na území statutárního města Hradec Králové při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů uvedeném ve zvláštním právním předpisu[1] s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

c)směsným komunálním odpadem zbytkový odpad (např. smetí, popel, škvára, pevné kuchyňské odpady, zbytky jídel, vyřazené drobné předměty a hmoty atp.) po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů,

d)tříděným komunálním odpadem odpad získaný odděleným sběrem (papír, plasty, sklo atp.),

e)nebezpečným odpadem odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností dle zvláštního právního předpisu[2], který je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů1 (např. oleje, barvy, tuky, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků a obaly od nich atp.),

f) objemným komunálním odpadem složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím rozměrům nebo hmotnosti nelze uložit do sběrných nádob,

g)odpadem ze zahrad a parků odpad převážně biologického původu z údržby zahrad, sadů, parků a lesoparků, který není vhodný ke komunitnímu kompostování (např. pařezy atp.),

h)komunitním kompostováním systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území statutárního města Hradec Králové, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost,

i)  zeleným kompostem substrátvzniklý kompostováním rostlinných zbytků,

j) stavebním odpadem odpad vzniklý při stavební činnosti nepodnikajících fyzických osob,

k) rostlinnými zbytky biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně a zahrad na území statutárního města Hradec Králové vhodný ke komunitnímu kompostování (např. listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, zbytky
ovoce a zeleniny, větve dřevin - nasekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem atp.),

l) veřejnou zelení parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu statutárního města Hradec Králové,

m) oprávněnou osobou každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zvláštních právních předpisů a která zajišťuje nakládání s odpady na základě smluvního vztahu se Statutárním městem Hradec Králové,

o) původcem odpadů právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady,

p) sběrnou nádobou označená typizovaná nádoba určená ke krátkodobému soustřeďování, odkládání odpadů uvedená v příloze k této vyhlášce (tzv. popelnice, kontejner nebo odpadkový koš, v mimořádných případech k tomuto účelu označené plastové pytle),

q) stanovištěm sběrných nádob na směsný komunální odpad místo vymezené pro tento účel u bytových a rodinných domů, kde vzniká komunální
odpad nebo místo určené Magistrátem města Hradec Králové podle článku III. odst. 3 této
vyhlášky,

r) stanovištěm sběrných nádob na tříděný komunální odpad místo veřejného prostranství ve
vlastnictví Statutárního města Hradec Králové určené Magistrátem města Hradec Králové,

s) sběrným dvorem zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu, stavební odpad, odpad ze zahrad a parků a nebezpečný odpad,

t) výkupnou zařízení dle §14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat
vytříděné složky komunálního odpadu za úplatu.

 

Článek III.

Organizace systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1) Komunální odpad se třídí odděleně na následující složky:

a) papír,

b) plasty a nápojové kartony (Tetrapack),

c) sklo,

d) kovy

e) objemný odpad,

f)  nebezpečný odpad,

g) biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu

h) jedlý olej a tuk

i)  oděvy a textilní materiály

2) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob na určených stanovištích.

3) V případě, že z objektivních důvodů nelze jako stanoviště sběrných nádob vymezit místo u bytového nebo rodinného domu, určí toto místo na návrh oprávněné osoby Magistrát města Hradec Králové na veřejném prostranství ve vlastnictví Statutárního města Hradec
Králové. Z důvodu neúměrné donáškové vzdálenosti nebo z jiných důvodů může být stanovištěm sběrných nádob na směsný komunální odpad a sběrných nádob na tříděný komunální odpad po dohodě s vlastníkem nemovitosti i jiná nemovitost.

4) Sběrné nádoby lze mimo stanoviště umístit jen za účelem svozu komunálního odpadu, a to pouze v den určený oprávněnou osobou jako den svozu podle svozového plánu.

5) Papír, plast, sklo a nápojové kartony (Tetrapack) se odkládá do sběrných nádob pro tříděný odpad na určených stanovištích, na sběrné dvory nebo do výkupen provozovaných na území statutárního města Hradec Králové.

6) Nebezpečný odpad, objemný komunální odpad a odpad ze zahrad a parků se odkládá na sběrné dvory.

7) Nebezpečný odpad, objemný komunální odpad a odpad ze zahrad a parků lze doplňkově odložit v rámci systému pravidelných mobilních svozů odpadů organizovaných oprávněnou osobou minimálně 2x ročně ve stanovených termínech a místech.

8) Kovy se odkládají na sběrné dvory, do speciálních kontejnerů nebo do výkupen provozovaných na území statutárního města Hradec Králové.

9) Jedlý olej a tuk se odkládá na sběrné dvory, do speciálních kontejnerů rozmístěných na území statutárního města Hradec Králové nebo doplňkově v rámci systému pravidelných mobilních svozů odpadů organizovaných oprávněnou osobou minimálně 2x ročně ve stanovených termínech a místech.

10)  Oděvy a textilní materiály se odkládají do speciálních kontejnerů rozmístěných na území statutárního města Hradec Králové.

11)Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba v intervalu maximálně 1x za dva týdny.  Dostatečný objem sběrné nádoby je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadů a při daném počtu trvale žijících osob v objektu umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad do sběrné nádoby. Minimální doporučený dostatečný objem sběrné nádoby pro směsný komunální odpad je 30 litrů na osobu a týden.

 

Článek IV.

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny

a) třídit komunální odpad na složky uvedené v článku III. odst. 1 této vyhlášky a jednotlivé složky
komunálního odpadu odkládat na místech k tomu určených dle článku III. této vyhlášky,

b) neodkládat do sběrných nádob žhavý popel.

 

Článek V.

Původci odpadů 

Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů1 jako odpad podobný
komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy se Statutárním městem Hradec Králové využít systému zavedeného Statutárním městem Hradec Králové pro nakládání s komunálním odpadem.

 

Článek VI.

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad se odkládá do rozměrově vhodných kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady stavebníka a odváží se na příslušná zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, pokud není tento odpad přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění.

2) Fyzické osoby mohou odkládat stavební odpad na své náklady na sběrných dvorech.

3) Fyzické osoby jsou povinny

a) stavební odpad třídit a předat k využití provozovateli zařízení k využívání nebo odstraňování odpadu,

b) zajistit, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu, 

c) zajistit stavební odpad proti znehodnocení,

d) zajistit, aby při shromažďování stavebního odpadu a při jeho přepravě nebo při jiném nakládání s ním nedocházelo ke znečišťování okolí.

 

Článek VII.

Komunitní kompostování

1) Rostlinné zbytky se v rámci systému komunitního kompostování, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, přednostně kompostují.

 

2) Pro účely této vyhlášky se za kompostování rostlinných zbytků dle systému komunitního kompostování považuje:

a)domácí kompostování,

b)odkládání do speciální sběrné nádoby (compostainer pro ukládání rostlinných zbytků),

c)odkládání v kompostárnách,

d)odkládání ve sběrných dvorech,

e)odkládání ve stanovených termínech na určená místa v rámci systému mobilních svozů zajišťovaných Statutárním městem Hradec Králové určenou oprávněnou osobou,

f) využívání jiným vhodným způsobem v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy.[3]

3) Fyzické osoby jsou povinny rostlinné zbytky přednostně kompostovat dle článku VII. odst. 2 této vyhlášky.

4) Rostlinné zbytky odložené v zařízeních ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové budou po úpravě kompostováním jako zelený kompost využity pouze k údržbě a obnově veřejné zeleně na území statutárního města Hradec Králové.

 

Článek VIII.

Sankce a kontrola

1) Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou je možné uložit sankci podle zvláštního právního předpisu.[4]

2) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Hradec Králové.

Článek IX

Závěrečná a zrušovací ustanovení

1) Přehled sběrných nádob na směsný komunální, tříděný komunální a stavební odpad užívaných na území statutárního města Hradec Králové je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky a  seznam sběrných dvorů a kompostáren je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

2) Nádoby na svoz směsného komunálního odpadu, tříděného komunálního odpadu a pro ukládání rostlinných zbytků přiděluje oprávněná osoba

3) Ruší se obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 14/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování.

 

Článek X.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení

 

MUDr. Zdeněk Fink

primátor města

 

Milan  Jaroš

náměstek primátora

pdf.pngPříloha č. 1 k vyhlášce města č. 3/2015
pdf.pngPříloha č. 2 k vyhlášce města č. 3/2015[1] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[3] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

[4] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty